Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on primary school teachers perceptions of the total quality managemet principles

İlköğretim okulu öğretmenelerinin toplam kalite yönetimi hakkındaki görüşleri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140276 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS^ PERCEPTIONS OF THE TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES Koral, Nesrin Özlem M.S., Department of Educational Sciences Supervisor: Assist. Prof. Dr. Cennet Engin Demir December 2003, 122 pages The purpose of this study is to investigate primary education teachers' perceptions about Total Quality Management (TQM) and the implementation degree of the principles of TQM in their schools; and to investigate whether there are significant differences between these perceptions of teachers in Curriculum Laboratory Schools (MLO) in which TQM principles are applied and teachers in non-MLO schools. For this reason, 16 primary education schools eight of which are MLO schools in different provinces of Ankara were randomly selected, for the sample of the study. Teachers in these schools were asked to fill out the questionnaire consisting of the proposals based on the principles of TQM. A total of 406 teachers completed and returned the questionnaires. Descriptive statistics were used to evaluate the data obtained. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) iiiwas used to analyse whether there is a significant difference between MLÖ and non- MLO school teachers' perceptions related to TQM principles. The results indicated that there was no significant difference between the perceptions of teachers in MLO and non-MLO schools. Moreover, Chi-square Test was used in order to analyse if there are significant differences in MLO and non-MLO school teachers' perceptions about the degree of the implementation of TQM principles. The results showed that there was a significant difference only in one TQM proposal related to TQM principles. It is implemented in MLO schools more than non-MLO schools. Keywords: Total Quality Management, education, primary education. IV

Summary:

oz İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Koral, Nesrin Özlem Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Cennet Engin Demir Aralık 2003, 122 sayfa Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve TKY ilkelerinin okullarında uygulanma derecesi hakkındaki görüşlerini ve bu görüşler arasında, öğretmenlerin çalıştıkları okullara (TKY ilkelerinin uygulandığı Müfredat Laboratuar Okulları (MLO) ve TKY ilkelerinin uygulanmadığı okullara) göre fark olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki sekizi MLO olan toplam 16 ilköğretim okulu araştırmanın örnekl emini oluşturmak için rastgele seçilmiştir. Bu okullarda çalışan öğretmenlerden, TKY'nin ilkeleri temel alınarak oluşturulan önermeleri içeren, anketi doldurmaları istenmiştir. Toplam 406 öğretmen anketi doldurmuş ve geri vermiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemler kullanılarak yorumlanmış. MLO ve MLO olmayan okullardaki öğretmenlerin TKY hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığınıaraştırmak için Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, MLO ve MLO olmayan okullann öğretmenlerinin TKY prensipleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. Ayrıca, TKY ilkelerinin okullarında uygulanma derecesi hakkında MLO ve MLO olmayan okul öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olup olmadığını araştırmak için de Kay Kare Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, TKY ilkelerinin okullarında uygulanma derecesine ilişkin öğretmen görüşlerinde ise, TKY prensiplerine ilişkin anketteki yalnızca bir önermede fark bulunmuştur. Bu önerme, MLO okullarında daha çok uygulanmaktadır. Anahtar kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim, İlköğretim vı