Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı

A study on sources and consequences of elementary students' self-efficacy beliefs in science and technology course

İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine karşı özyeterlik inançlarının kaynakları ve sonuçları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277715 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aimed at investigating sources and consequences of middle school students? science self-efficacy beliefs While mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion, and emotional arousal were examined as sources of self-efficacy beliefs, students? achievement goals, metacognition, and effort regulation were examined as consequences of self-efficacy beliefs Self-report instruments, Sources of Science Self-Efficacy Scale (SSSE), Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) and Achievement Goal Questionnaire (AGQ), were administered to 1932 middle school students to assess variables of the study Results showed that mastery experience, verbal persuasion, and emotional arousal significantly predict students? science self-efficacy which was found to be positively linked to mastery approach goals, performance approach goals, mastery avoidance goals, metacognition, and effort regulation In addition, a positive relationship was found between verbal persuasion and mastery approach goals Moreover, findings revealed that approach goals were positively associated with metacognition and effort regulation while avoidance goals are negatively linked to effort regulation ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine karşı özyeterlik inançlarının kaynak ve sonuçlarının incelenmesidir Özyeterlik kaynakları olarak geçmiş yaşantılar (tecrübeler), dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve psikolojik durum incelenirken, başarı hedefleri, üstbiliş ve çaba düzenlemesi de özyeterlik inançlarının sonuçları olarak incelenmiştir Çalışmanın değişkenlerini değerlendirmek için, ölçme araçları olarak Fen Özyeterlik Kaynağı Ölçeği (FÖKÖ), Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi (ÖGSA) ve Başarı Hedefi Anketi (BHA) 1932 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır Çalışma sonucunda, fen ve teknoloji dersine karşı özyeterlik inançlarını geçmiş yaşantı (tecrübe), sözel ikna ve psikolojik durum istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tahmin etmiştir Çalışma verilerine göre ilköğretim öğrencilerinin özyeterlik inançları, ustalık-yaklaşım hedef yönelimi, başarım-yaklaşım hedef yönelimi, ustalık-kaçınma hedef yönelimi, üstbiliş ve çaba düzenleme ile pozitif ilişkili olarak bulunmuştur Ayrıca sözel ikna ve ustalık-yaklaşım hedef yönelimi arasında da pozitif bir ilişki bulunmuştur Yaklaşım hedef yönelimleri üstbiliş ve çaba düzenlemesiyle pozitif ilişkili iken, kaçınma hedef yönelimleri çaba düzenlemesiyle negatif ilişkili bulunmuştur Ayrıca çaba düzenlemesi psikolojik durumla pozitif ilişkili olarak bulunmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.