Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A study on students' environmental knowledge and attitudes: The effect of grade level and gender

Öğrencilerin çevre bilgileri ve tutumları üzerine bir çalışma: Sınıf düzeyinin ve cinsiyetin etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167322 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON STUDENTS' ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AND ATTITUDES: THE EFFECT OF GRADE LEVEL AND GENDER Alp, Elvan M.S., Department of Secondary Science and Mathematics Education Supervisor: Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA January 2005, 110 pages The aim of this study is four fold: (1) to determine 6th, 8th and 10th grade students' environmental knowledge and attitudes, (2) to investigate the effect of the grade level and gender on students' environmental knowledge and attitudes, (3) to examine environmental knowledge and attitudes of 10th grade students, exposed to "Human and Environment" course and those not exposed to this course, (4) to explore the relationship between participants' environmental knowledge and attitudes. In this study the data was obtained by the administration of Turkish version of Children's Environmental Attitudes and Knowledge Scale (T- CHEAKS) as a measuring instrument to 2536 students from 18 randomly selected elementary schools and 10 secondary schools throughout Çankaya and Yenimahalle districts of Ankara in spring 2003-2004 semester. IVThe data were analyzed by using two-way analyses of variance (ANOVA), independent-samples t test and bivariate correlations. A statistically significant effect of grade level was found on environmental knowledge and attitudes. While no statistically significant effect of "Human and Environment" course was found on environmental knowledge of 10th grade level students, "Human and Environment" course had a significant effect on attitudes toward the environment in favor of students exposed to this course. The gender difference on environmental knowledge was statistically significant for 6th grade students in favor of males. On the other hand, for each grade levels, females had more favorable environmental attitudes than males. Bivariate correlations revealed low, but positive correlation between students' environmental knowledge and attitudes. Keywords: Environmental Education, Attitudes toward the Environment, Environmental Knowledge, Cross-age, Gender

Summary:

oz ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLGİLERİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SINIF DÜZEYİNİN VE CİNSİYETİN ETKİSİ Alp, Elvan Yüksek Lisans, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ceren TEKKAYA Ocak 2005, 110 pages Bu çalışmanın amacı; (1) devlet okullarında öğrenim gören 6., 8. ve 10. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını ve bilgilerini araştırmak, (2) sınıf düzeyinin ve cinsiyetin, öğrencilerin çevreye yönelik tutumları ve bilgileri üzerinde etkisini belirlemek, (3) "Çevre ve İnsan" dersinin, 10. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları ve bilgileri üzerinde etkisini belirlemek, (4) çevreye yönelik tutum ile çevre bilgisi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışmada "Çocukların Çevreye Yönelik Tutumları ve Bilgileri Anketi"nin Türkçe versiyonu 2003-2004 bahar döneminde Çankaya ve Yenimahalle ilçelerindeki 18 ilköğretim okulundan ve 10 liseden seçilen toplam 2536 öğrenciye uygulanmasıyla veri toplanmıştır. vıElde edilen veriler, iki yönlü varyans analizi (ANOVA), bağımsız- örneklem t test istatistiksel teknikleri ve basit ilişki analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sınıf düzeyinin, çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. "Çevre ve İnsan" dersinin, çevreye yönelik tutumları üzerinde bu dersi almış olan öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunurken, "Çevre ve însan" dersinin, 10. sınıf öğrencilerinin çevre bilgisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur. Çevre bilgisi üzerinde cinsiyet farklılığının 6. sınıfta öğrenim gören erkek öğrencilerin lehine anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Diğer yanda, her sınıf düzeyinde, kız öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu saptanmıştır. Analizler, çevre bilgisinin çevreye yönelik tutum ile düşük fakat positif bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Çevreye Yönelik Tutum, Çevre Bilgisi, Yaşlar-arası, Cinsiyet vıı