Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on the connection between justification and truth

Gerekçelendirme ve doğruluk arasındaki ilişki üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140255 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE CONNECTION BETWEEN JUSTIFICATION AND TRUTH Arıcı, Murat M.S., Department of Philosophy Supervisor: Assoc. Prof. David Grünberg August 2003, 54 pages In this thesis, I analyze the classical tripartite definition of knowledge. According to this definition there are three conditions for a knowledge claim to arise, namely, belief, truth and justification conditions. The main problem with this definition is even if these three conditions are satisfied one may not know a proposition p because of the fact that the justification of the proposition p may not be relevant in showing that p is true. Therefore, my primary purpose is to establish a strong conceptual connection between justification and truth conditions. To realize this, first, I defend a three-way interrelation between these three conditions. Second, I inquire as to which kind of justification should lead us to which kind of truth. To answer to this question, I postulate three kinds of realities, namely, Subjective Reality, Inter-Subjective Reality, and Allegedly Pure Reality. Furthermore, I re-define the justification condition in such way that there is a kind of "whole justification" and it requires both internal and external justification. According to this conception of reality and re-definition of mjustification there already exists a strong conceptual connection between internal justification and Subjective Reality which is completely subject-relative. And I defend the existence of such a connection also between the whole justification and Inter-Subjective Reality. Finally, I argue that no conception of justification can lead us to an Allegedly Pure Reality that the hardest version of skepticism claims to exist. Keywords: Justification, Kinds of Justification, Truth, Truth Connection, Reality, Kinds of Reality, Knowledge, Conditions of Knowledge IV

Summary:

oz GEREKÇELENDİRME VE DOĞRULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Arıcı, Murat Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. David Grünberg Ağustos 2003, 54 sayfa Bu tezde bilginin klasik üç koşullu tanımını inceliyorum. Bu tanıma göre bir bilgi iddiasımn ortaya çıkabilmesi için üç koşul gereklidir; özetle bunlar inanç, doğruluk ve gerekçelendirme koşullarıdır. Bu tanımla ilgili temel problem ise bu üç koşul sağlandığı halde bir öznenin p gibi bir önermeyi hala bilmeyebileceğidir. Çünkü, p önermesi için öne sürülen gerekçelendirme gerçekte p'nin doğru olduğu yönünde bir gerekçe olmayabilir. Bu nedenle bu tezdeki temel amacım gerekçelendirme ve doğruluk koşulları arasında güçlü kavramsal bir ilişki kurmak. Bu amacı gerçekleştirmek için ilk olarak sözkonusu üç koşul arasında üç yönlü karşılıklı bir ilişki olduğunu savunuyorum. Ardından ne tür bir gerekçelendirmenin bizi ne tür bir doğruluğa götürmesi gerektiğini araştırıyorum. Bu soruya cevap vermek için de üç tür gerçekliğin, yani Öznel Gerçeklik, Özneler-Arası Gerçeklik ve Sözde Saf Gerçeklik'in var olduğunu ortaya atıyorum. Ayrıca gerekçelendirme koşulunu, bir tür "tam gerekçelendirme" vardır ve bu hem içsel hem de dışsal gerekçelendirmeyigerekli kılar şeklinde yeniden tanımlıyorum. Bu gerçeklik anlayışına ve gerekçelendirme koşulunun yeniden tanımına göre içsel gerekçelendirme ile tamamıyla özne-bağımlı olan Öznel Gerçeklik arasında zaten güçlü kavramsal bir ilişki vardır; ve ben böyle bir ilişkinin tam gerekçelendirme ile Özneler- Arası Gerçeklik arasında da var olduğunu savunuyorum. Son olarak hiç bir gerekçelendirme anlayışının bizi, şüpheciliğin en katı türünün var olduğunu iddia ettiği Sözde Saf Gerçeklik' e götüremeyeceğini savunuyorum. Anahtar Kelimeler: Gerekçelendirme, Gerekçelendirme Türleri, Doğruluk, Doğruluk Bağlantısı, Gerçeklik, Gerçeklik Türleri, Bilgi, Bilginin artları vı