Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı / Çeviri Bilim Dalı

A study on the consistency of banking and finance terminology between Turkish and English in the process of eu accession

Avrupa Birliği sürecinde Türkçe ve İngilizce bankacılık ve finans terimlerinin uyumu üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 430413 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In our globalizing world, with the the interactions between the countries, economies are related with each other in an ever-increasing level. The global developments in the finance and banking sector result in the creation of new words, notions and technical terms in finance literature. To be integrated into the global economy, it is crucial to create and use these terminology actively and consistently. Hence, translation of banking and finance texts has taken on a new dimension. This thesis aims at introducing the methods used in the translation of texts on banking and finance and making a comparision of the consistency between terminology in original English and the terminology translated into English. In this analysis, the Skopos theory that brought a new insight to the functionalist approaches in translation has been chosen as the starting point since the source text and the target text are analyzed in terms of purpose. In the thesis, analyses are made both on the sentence level and on the terminology level. The use of direct translation methods that are borrowing, calque, literal translation and the oblique translation methods that are transposition, modulation, equivalence and adaptation has been shown. In addition, the harmony of the terminology between the text translated into English and the text in original English is studied. Key Words : Banking and Finance Translation, Skopos, Translation Methods, Terminology, Metaphor.

Summary:

Küreselleşen dünyamızda, ülkeler arasındaki etkileşimle birlikte, ekonomiler birbirleri ile sürekli artan bir seviyede ilgilidirler. Bankacılık ve finans alanındaki küresel gelişmeler, finans literatürüne yeni kelimelerin, kavramların ve terminolojinin girmesine neden olmaktadır. Küresel ekonomi ile bütünleşmek için bu terminolojinin etkin bir biçimde anlaşılması ve kullanılması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, yenilikler ve gelişmeler nedeni ile bankacılık ve finans metinlerinin çevirisi yeni bir boyut kazanmaktadır. Bu çalışma, bankacılık ve finans metinlerinin çevirisinde kullanılan yöntemleri tanıtmayı ve İngilizce dilindeki terminoloji ile İngilizceye çevrilen terminoloji arasındaki tutarlılığı karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Kaynak ve hedef metinlerin amaçlarına göre incelenmesinden dolayı bu çalışmada çeviriye yeni bir bakış açısı getiren Skopos Kuramı hareket noktası olarak seçilmiştir. Bu tezde incelemeler hem cümle hem de terminoloji bazında yürütülmüştür. Tezde, doğrudan çeviri yöntemleri olan ödünçleme, öyküntü, sözcüğü sözcüğüne çeviri ile dolaylı çeviri yöntemleri olan aktarım, modülasyon, eşdeğerlik ve adaptasyon yöntemlerinin kullanımına işaret edilmiştir. Ayrıca İngilizceye çevrilen ve İngilizce dilinde bulunan terminoloji arasındaki uyum araştırılmıştır. Anahtar Sözcükler : Bankacılık ve Finans Çevirisi, Skopos, Çeviri Yöntemleri, Terminoloji, Metafor.