Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü

A study on the effects of gamma radiation on the properties of polycarbonate

Gama radyasyonunun polikarbonatın özelliklerine etkisi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to investigate the effects of gamma radiation on the properties of polycarbonate, an engineering thermoplastic which has a wide range of applications. A commercial grade polycarbonate resin, after being shaped into the required specimen forms by injection molding, was irradiated with different doses up to 180 kGy. Tensile strength was found to decrease with increasing dose. The lowest values of tensile modulus, flexural modulus and flexural strength were obtained at 96 kGy, which is also the dose at which molecular weight values showed a minimum. No remarkable changes in Shore D hardness values and NMR spectra were observed. The ATR-FTIR spectra showed that irradiation was effective on carbonyl groups in the structure. The glass transition temperatures of the specimens irradiated up to the maximum dose were lower than those of the non-irradiated specimens. The onset of weight loss at lower temperatures and steeper weight loss behavior in the TGA curves indicated decreasing thermal stability of the polymer with increasing dose.

Summary:

Bu tezde, gama radyasyonunun yaygın uygulama alanına sahip bir mühendislik termoplastiği olan polikarbonatın özelliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Granül halde ticari kalite bir polikarbonat, enjeksiyon kalıplama ile gereken numune şekillerine getirildikten sonra 180 kGy'e kadar değişik dozlarda ışınlanmıştır. Çekme dayancının artan dozla azaldığı görülmüştür. Çekme modülü, eğme modülü ve eğme dayancının en düşük değerleri; aynı zamanda moleküler ağırlık değerlerinin de minimum olduğu 96 kGy'de elde edilmiştir. Shore D sertlik değerleri ve NMR spektrumlarında belirgin değişiklikler gözlenmemiştir. ATR-FTIR spektrumları, ışınlamanın karbonil grupları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. En yüksek dozda ışınlanan numunelerin camsı geçiş sıcaklıkları, ışınlama görmemiş numunelerinkinden daha düşük çıkmıştır. TGA eğrilerinde ağırlık kaybının daha düşük sıcaklıklarda başlaması ve daha hızlı ağırlık kayıp davranışı, artan dozla polimerin termal kararlılığının azaldığını göstermiştir.