Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A study on the evaluation of tourism and hotel management program at Başkent University in terms of total quality management principles

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik programının toplam kalite yönetimi ilkelerine göre değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105074 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

m ABSTRACT A STUDY ON THE EVALUATION OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM AT BAŞKENT UNIVERSITY IN TERMS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES Mızıkacı, Fatma Ph.D., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu June 2001, 190 pages The purpose of this study was to evaluate the Tourism and Hotel Management Program at Başkent University in terms of Total Quality Management (TQM) principles based on a model developed by the researcher. This study was conducted in three main phases. In the first phase, in order to analyse the inputs of the program written documents were reviewed and those directly related to the TQM implementations were analysed. In the second phase, transforming process of the program was analysed on the base of the perceptions of shareholders. In this stage, 320 students were given three different questionnaires; 22 instructors were given two different questionnaires; and 24 parents were given a questionnaire. Then, an interview was conducted with the Quality Coordinator of theIV school. Reliability of the instruments was measured by using Cronbach Alpha test. All the instruments were pilot-tested. Data were analysed using means and standard deviations. In the last phase, outputs of the program were analysed through the review of written documents; interviews with employers; and questionnaire for the graduates. Data gathered from the interviews were analysed using qualitative data analysis. Data gathered through the graduates' questionnaires were analysed using means and standard deviations. Results of the input stage showed that the activities were implemented and documented in accordance with Total Quality Management principles. In terms of transforming process, shareholders seemed to be neutral about the program operations. As for the last stage, employers' expectations from the graduates and the program were based on the affective characteristics like communication skills, interpersonal relations, work discipline and working culture. Key Words: Program Evaluation, Total Quality Management, Higher Education.

Summary:

öz BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK PROGRAMININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Mızıkacı, Fatma Doktora, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Danışmam: Prof. Dr. Meral Aksu Haziran 2001, 190 sayfa Bu çalışmanın amacı, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programını Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri açısından değerlendirmektir. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen bir değerlendirme modeli kullanılmıştır. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, programın girdilerim analiz etmek için yazılı belgeler incelenmiştir. İkinci aşamada, programın dönüşüm süreci pay sahiplerinin görüşleri açısından incelenmiştir. Bu aşamada, 320 öğrenciye üç farklı anket, bölümde çalışan 22 öğretim elemanına iki farklı anket ve 24 öğrenci velisine bir anket uygulanmıştır. Anketlere ek olarak, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu kalite koordinatörüyle de bir görüşme yapılmıştır. Veriler, frekans dağılımı ve standart sapma hesabı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile sağlanmıştır. Bütün ölçeklerin ön-testleriM yapılmıştır. Son aşamada, programın çıktıları, yazılı belgelerin incelenmesi, otel müdürleri ile görüşmeler yapılması ve 33 mezuna anket uygulanması yoluyla değerlendirilmiştir. Görüşmelerden ve anketlerden elde edilen veriler niceliksel ve niteliksel analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonunda, girdi sürecinde, faaliyetlerin çoğunlukla Toplam Kalite Yönetimi ilkelerine uygun olarak belgelendiği ve uygulandığı saptanmıştır. Dönüşüm süreci uygulamaları açısından, pay sahiplerinin programa ve öğretime yönelik görüşlerinin genellikle tarafsız olduğu saptanmıştır. Ayrıca, otel müdürlerinin mezunlardan ve programdan beklentileri daha çok iletişim becerileri, kişilerarası iletişim, çalışma disiplini ve iş kültürü gibi duyuşsal özelliklerin geliştirilmesine yöneliktir. Anahtar Kelimeler: Program Değerlendirme, Toplam Kalite Yönetimi, Yüksek Öğretim. *sg£ *%$**< -0*»