Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

A study on the investigation of the energy efficient building envelope in terms of heat, light and sound

Bina kabuğunun enerji etkin üzerine ısı, ışık ve ses açısından bir çalışma incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 323789 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In order to meet the requirements of performance for a built environment,optimum values of design parameters should be determined. One of the mostimportant design parameter is building envelope because it is the totality ofbuilding elements made up of components that separate the indoor environment of thebuilding from the outdoor environment. Although, the overall performance of the building envelope itself is a very important element and is affected by othercomponents of the building and the environment, the performance of building envelope needs to be considered from different aspects like its energy efficiency and comfort.Building envelop has a major effect on energy loads such as heating, cooling,lighting and includes the most important factors of the building?s energyconsumption, In addition to the impact of energy loads the building envelope plays important roles in order to achieve climatic, visual and acoustic comfort which affects required comfort conditions of the users in the spaces.To provide a comprehensive performance evaluation and optimization of the buildingenvelope for the physical environmental and energy goals should be an approach based on all of comfort characteristics.The main function of building envelope according to the physical environmentalfactors (heat, light, sound) should be provided thermal comfort, visual comfort andacoustic comfort by controlling environmental factors at a certain level of that isacceptable.In the building envelope design to reduce energy consumption, energy costs should be taken into consideration. From the energy conservation point of view,built environment may be classified into two main groups such as passive systems and active systems. A building, itself, excluding the active systems works as a set ofthe passive systems on controlling physical environmental impacts such as heat, light, sound. When the passive systems are not sufficient or feasible alone for 2achievement of human comfort active systems become necessary, therefore activesystems should be considered as supplementary systems and buildings should bedesigned as passive systems firstly.

Summary:

Bina kabuğu, bina içi çevre ile bina dışı çevreyi ayıran bina elemanları ve bileşenlerinin tümü olarak tanımlanabilmektedir. Isı, ışık, ses gibi fiziksel çevresel parametrelerin kontrolu, kullanıcı sağlığı ve konforu açısından bina kabuğunun en önemli işlevi,?Dış çevredeki iklimsel koşulları kontrol altına alarak iç çevrede ısısal (termal) konfor koşullarını?Doğal ışığı kontrol altına alarak,iç çevrede görsel konfor koşullarını,?Dış çevredeki gürültü düzeyini kontrol ederek iç çevrede işitsel konfor koşullarınısağlamaktır.Diğer taraftan dünyadaki en önemli sorunların başında çevre ve enerji sorunlarının geldiği bilinen bir gerçektir. Günümüzde artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak konforlu ortamlarda yaşam isteğinin giderek atması enerji gereksinimi de artmaktadır. Buna karşılık dünyadaki tükenebilir enerji rezervlerinin azalması,enerji konusunun gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin gündemindesürekli olarak yer almasına yol açmaktadır. Ülkemizde enerji tüketiminin sektörsel dağılımı incelendiğinde bina sektörünün önde geldiği bilinmektedir. Bu nedenle binalardaenerjinin etkin kullanımı öncelikli olarak ele alınmalıdır. Binalarda enerji harcamalarının önemli bir bölümü, konfor koşullarını sağlamak amacıyla özellikle ısıtma, soğutma ve aydınlatma amaçlı olmaktadır. Binalarda kullanıcı sağlığı ve konfor koşullarından ödün vermeden enerjinin etkin kullanımının gerçekleştirilebilmesi için, binanın en etkin öğesi olan bina kabuğunun ısısal, görsel ve işitsel konfor koşullarını ısı ışık ses gibi fiziksel çevresel parametreleri minimum enerji harcanmasıyla kontrol altına alarak sağlayacak şekilde tasarlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.Bu açılardan bu tez çalışması, bina kabuğunun ısısal, görsel ve işitsel konfor koşullarını ısı ışık ses gibi fiziksel çevresel parametreleri control altına almada enerji etkinliği açısınsan en uygun performans sağlayacak şekilde değerlendirilmesini hedeflenmiştr. Bu hedef doğrultusunda çalışmada ele alınan bir referans bina için bina kabuğualternatifleri geliştirilmiş, mevcut bina kabuğu ve geliştirilen alternatifler fizikselçevresel parametreler (ısı, ışık, ses) ve enerji etkinliği açısından irdelenmiştir.Çalışmada referans bina olarak, GAP bölgesi içerisinde Şanlıurfa İli tarım-köy projesi kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) tarafından geliştirilmiş olan bir tarım-köy konutu ele alınmıştır. Gelişmekte olan ve ülkemiz için önem taşıyan bu bölgede yer alan konutların enerji etkin geliştirilmesi ile sağlıklı, konforlu az enerji harcanarak sağlanabilecek yerleşmeler ülkemiz enerji tasarrufu açısından da önem taşımaktadır.