Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on the relation between logic and information

Mantık ve enformasyon arasındaki ilişki üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140310 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE RELATION BETWEEN LOGIC AND INFORMATION Beygu, Tankut M.Sc, Department of Philosophy Supervisor: Assoc.Dr. David Griinberg January 2003, 109 pages Gaining prominence at first as a technological concept, information has found a significant role in the study of various problems in philosophy as well as in the diverse fields of science and technology. Though widely employed and studied, information is a complex notion, as it were, resisting a compact description of its characteristics, appearing non-uniformly in such miscellaneous ways as an organizing principle, a form of knowledge, and a connotation of entropy. Apparently, there is a need for further study to clarify the notion of information and its possible applications. Situation theory is a competent frame of investigation responding to this need. It allows us to view logical, linguistic and computational issues in a consistent and unified manner which is open to formalization and based on information, referring not only to syntactic aspects or to semantic truth-values, but also to other semantic aspects, e.g., meaning and intension. inOn the other side, relevant logics have been opening up promising perspectives for semantical connections of logic. This study aims at drawing a parallelism between the inference in logic and information flow. The connections between relevant logics and situation theory are examined and modeling of information flow grounded on them is shown to be satisfactory to considerable extent in both syntactic and semantic respects, though not yet complete. Key Words: Information, Situation Theory, Relevant Logics IV

Summary:

öz MANTIK VE ENFORMASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BÎR ÇALIŞMA Beygu, Tankut Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü Tez Yöneticisi: Doç.Dr. David Grünberg Ocak 2003, 109 sayfa Önce teknolojik bir kavram olarak öne çıkan enformasyon bilim ve teknolojinin farklı alanlarının olduğu gibi felsefenin çeşitli problemlerinin incelenmesinde belirgin bir role sahip olmuştur. Genişçe kullanılması ve üzerinde çalışılmasına karşın, enformasyon kısa, özlü bir tanımı verilmesi güç, örgütleyici bir ilke, bilginin bir formu, entropinin bir konotasyonu gibi türlü şekillerde düzensiz olarak karşılaşılan karmaşık bir nosyondur. Görünen o ki, enformasyon nosyonu ve olası uygulamalarını açımlamak için daha fazla çalışma gerekmektedir. Durum teorisi bu gereksinime karşılık veren yetkin bir araştırma çerçevesidir. Mantıksal, dilsel ve kompütasyonel konuların formalizasyona açık ve enformasyona dayalı ve yalnızca sentaktik yönlere veya semantik doğruluk değerlerini değil, fakat anlam ve içlem gibi başka semantik yönleri de ele alarak tutarlı ve birleşik bir tarzda görmemizi sağlar. Öte yanda, ilgililik mantıkları mantığın semantik bağlantılarına yönelik umut verici perspektifler açmaktadır.Bu çalışma, mantıkta çıkaran ile enformasyon akışı arasında paralellik kurmayı hedeflemektedir. İlgililik mantıkları ile durum teorisi arasındaki bağlantılar incelenmekte ve bunların temelinde enformasyon akışı modellemesinin hem sentaktik, hem semantik yönlerden, henüz tamamlanmış olmamakla birlikte, önemli ölçüde tatmin edici olduğu gösterilmektedir. Anahtar Kelimeler: Enformasyon, Durum Teorisi, İlgililik Mantıkları. vı