Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

A study on the use of reading strategies by students in science and social science departments

Fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejileri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265494 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The major purpose of this study is to find out the use of reading strategies by science and social science students in prep classes. From this perspective, the study aims to investigate whether there is a significant difference in the use of reading strategies by students in science and social science departments in prep classes of School of Foreign Languages, Dokuz Eylül University and which reading strategies these two department students use. The study also intends to find out gender?s effect on strategy use. Another goal of the study is to identify the reading strategies employed in the textbook ?Reading Keys? and find out which group of students the strategies in the textbook appeal to. Finally, the study is designed to reveal whether there is a significant difference between the use of reading strategies by science and social science students and their achievement in reading comprehension and the effect of textbook on comprehension. The study focuses on four hundred science and social science students in prep classes of School of Foreign Languages, in Dokuz Eylül University in İzmir, Turkey. The research instruments are; a questionnaire modified by Oxford, Chao, Leung and Kim (2004) and translated into the students? mother tongue by Uzunçakmak (2005) to get more reliable and valid data; and a reading comprehension test developed by the researcher herself. The collected data used a statistical package to analyze the results.The findings of the study reveal that science and social science students utilize different reading strategies and science students use more reading strategies than their social science counterparts. Furthermore, the results indicate that there is not an adequate correlation between the reading strategies employed by science and social science students and those utilized in the textbook ?Reading Keys?. In addition, it is concluded that gender has an effect on strategy use and that female students employ more reading strategies than male students. Finally, the findings demonstrate there is a significant difference between the use of reading strategies by science and social science students and their achievement in reading comprehension.According to research findings, the researcher provides some recommendations, such as the teachers should be aware of the different strategy use of their science and social science students and the effect of gender. When teachers understand students? reading processes, they will be able to adjust their teaching skills to help students read easier. Furthermore, according to students? reading situations, teachers and authors can arrange the appropriate teaching materials and textbooks for the students.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı hazırlık sınıflarında okuyan fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejilerini bulmaktır. Bu açıdan, çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında okuyan fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejilerinde anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını ve bu iki bölüm öğrencilerinin hangi okuma stratejilerini kullandıklarını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca cinsiyetin strateji kullanımına olan etkisini de bulmayı hedeflemektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise ?Reading Keys? adlı ders kitabında yer verilen stratejileri incelemek ve ders kitabının hangi grup öğrenciye hitap ettiğini bulmaktır. Son olarak, çalışma fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejileri ile onların okuduğunu anlama başarıları ve ders kitabının okuduğunu anlamadaki etkisi arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Çalışmaya İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında okuyan dört yüz fen ve sosyal bilimler öğrencisi katılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme araçları Oxford, Chao, Leung ve Kim (2004) tarafından hazırlanan ve Uzunçakmak (2005) tarafından daha geçerli ve güvenilir veri almak için Türkçeye çevrilen okuma stratejileri anketi ve araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen okuduğunu anlama testidir. Toplanan veriler bir istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.Çalışmadaki bulgular fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin farklı okuma stratejileri kullandıklarını ve fen bilimleri öğrencilerinin sosyal bilimler öğrencilerinden daha fazla okuma stratejisi kullandıkları göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin kullandıkları okuma stratejileri ile ?Reading Keys? adlı ders kitabında yer verilen stratejiler arasında yeterli uyumun olmadığını ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, cinsiyetin okuma stratejileri üzerinde etkisinin olduğu ve bayan öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla okuma stratejisi kullandıkları sonucuna varılmıştır. Son olarak, sonuçlar fen ve sosyal bilimler öğrencilerin kullandıkları okuma stratejileri ile okuduklarını anlama başarıları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.Araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmacı fen ve sosyal bilimler öğrencilerinin farklı okuma stratejileri kullandıklarının ve cinsiyetin okuma stratejileri üzerinde etkisinin olduğunun öğretmenler tarafından bilinmesi gerektiği gibi bazı önerilerde bulunmuştur. Öğretmenler öğrencilerinin okuma süreçlerini anladıklarında, öğretim yöntemlerini öğrencilerin okumalarını kolaylaştırmak için ayarlayabilirler. Buna ek olarak, öğrencilerin okuma durumlarına göre, öğretmenler ve yazarlar öğrencilere uygun öğretim materyallerini ve ders kitaplarını düzenleyebilirler.