Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı

A study on the utilization of microalgae for producing light and biofuel in the built environment

Mikroalglerin yapılı çevrede ışık ve biyoyakıt üretimi için kullanımı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 595875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Microalgae utilization in the built environment can be a key way to develop sustainable urban environments Microalgae have many potentials such as providing the raw material for biofuels, reducing greenhouse gas emissions, contributing to indoor air quality, treating wastewater, and illuminating spaces Therefore, all these features offer the opportunity of symbiosis between the microalgae and the built environment Although there are many studies on microalgae, more research is needed at the intersection of architecture and biotechnology to integrate them into the built environment In this study, it is aimed to contribute to this new research topic by proposing integration designs to show the possibilities to produce biofuel and bioluminescent light from algae within a symbiosis between the microalgae and the built environment In this context, a comprehensive literature review was conducted on microalgae and their characteristics, cultivation and harvesting methods, integration systems, processes to obtain bioenergy and bioluminescence ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mikroalglerin yapılı çevrede kullanımı sürdürülebilir kentsel çevreleri geliştirmek için anahtar yol olabilmektedir Mikroalgler, biyoyakıtların hammaddesinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iç mekan hava kalitesinin arttırılması, atık suların iyileştirilmesi veya mekanların aydınlatılması gibi birçok potansiyele sahiptir Dolayısıyla tüm bu özellikler mikroalgler ve yapılı çevre arasında simbiyosis imkanı sunmaktadır Mikroalglerle ilgili birçok çalışma olmasına rağmen, mikroalglerin yapılı çevreye entegrasyonu için mimarlık ve biyoteknoloji alanlarının kesişiminde daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır Bu çalışmada, mikroalgler ve yapılı çevre arasındaki simbiyosis kapsamında alglerden biyoyakıt ve biyoluminesans ışığı üretme olanaklarını göstermeye yönelik entegre tasarımlar önerilmesi ile bu yeni araştırma konusuna katkıda bulunulması amaçlanmıştır Bu kapsamda, mikroalgler ve özellikleri, kültivasyon ve hasat yöntemleri, entegrasyon sistemleri, biyoenerji elde etme işlemleri ve biyoluminesans konularında detaylı bir literatür taraması yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.