Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çimento Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on the utilization of waste cement-bonded wood particle board as a raw material and a secondary fuel in cement manufacturing

Atık çimentolu yonga levhanın çimento üretiminde hammadde ve ikincil yakıt olarak kullanılması üzerine çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313790 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A considerable amount of waste is obtained as a result of edge-cutting operations during cement-bonded wood particle board (CBWPB) manufacturing. This waste material which basically contains wood chips and hydrated cement has to be disposed of and does not have any economical value. However, it can be burned in cement rotary kilns and may result in energy savings to a certain extent due to the presence of wood particles as a secondary fuel and since the hydrated cement may be decomposed and then reform clinker compounds during the calcination process.In this experimental study, the possibility of using waste CBWPB in cement manufacturing and its effects on energy consumption and cement characteristics will be investigated. The reference mix, corrective limestone, CBWPB waste and coal, were used as raw materials to prepare six different raw meals whose chemical compositions was similar to reference mix. All six raw mixes (including the reference) were calcined under the same conditions to produce clinkers. The compositions and micro structure of the clinkers obtained were comparatively analyzed by wet analysis, XRF and XRD techniques. Cements were obtained by intergrinding the clinkers with 5% (by mass) gypsum rock and standard tests were carried out on each of the cements. In addition to these, since CBWPB waste contains wood about 30% by weight, its contribution to fuel consumption during clinker production was also analyzed.The test results revealed that CBWPB waste can be used as a cement raw material since CBWPB waste has the similar chemical composition with the reference raw mix. CBWPB, which contains about 30% (by mass) wood, contributes to the heating process during calcination and results in lower amount of primary fuel requirement.

Summary:

Çimentolu yonga levha (ÇYL) üretimi sırasında yapılan kenar kesme operasyonlarında önemli miktarda atık ÇYL ortaya çıkmaktadır. Esas itibariyle ahşap yonga ve hidrate olmuş çimento içeren bu atığın halen ekonomik bir değeri bulunmadığı gibi üretim alanından uzaklaştırılması gereklidir. Öte yandan, söz konusu atık çimento döner fırınlarında ikincil yakıt ve hammadde olarak kullanılabilir. İçerdiği ahşap yongalar nedeniyle yakma enerjisinde tasarruf sağlayabileceği gibi hidrate olmuş çimento kalsinasyon işlemi sırasında yeniden klinker ana bileşenlerini oluşturabilir.Bu deneysel çalışmada, ÇYL atığının çimento üretiminde kullanılabilirliği ve enerji tüketimiyle çimento özelliklerine etkileri araştırılacaktır. Referans karışım, düzeltici kalker, ÇYL atığı ve kömür, kimyasal kompozisyonu referans karışıma benzer altı farklı farin karışımı elde etmede hammadde olarak kullanılmıştır. Bu altı karışım (referans dahil) aynı ısıl işleme tabi tutularak clinker üretilmiştir. Islak analiz, XRF ve XRD tekniği kullanılarak üretilen klinkerlerin kimyasal kompozisyonları ve mikro yapıları birbirileri ile kıyaslanmıştır. Çimentolar, klinkerlere ağırlıkça% 5 alçı taşı eklenip öğütülmesi ile elde edilmiştir ve üretilen her bir çimentoya standart testler uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, ÇYL atığının ağırlıkça% 30 ağaç içermesinden dolayı, klinker üretme esnasında yakıt tüketimine de katkısı araştırılmıştır.Test sonuçları, ÇYL atığının çimento hammaddesi olarak kullanılabileceğini göstermiştir çünkü ÇYL atığının kimyasal kompozisyonu referans hammadde karşımı ile benzerlik göstermektedir. Ağırlıkça% 30 ağaç içeren ÇYL atığı kalsinayson sırasından ısıtma işlemine katkı sağladığından ana yakıt geresinim miktarını düşürmüştür.