Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A study on Turkish elementary school students' nature relatedness, environmentally responsible behaviors and motive concerns

İlköğretim öğrencilerinin doğayla ilişkileri, çevreye yönelik sorumlu davranışları ve çevresel kaygıları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439156 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Environmental deterioration has reached a critical point in recent years all over the world. Children with their potential in resolution of environmental problems must be equipped with the necessary skills, knowledge, values and attitudes. Thus, this study aimed to assess (1) Turkish elementary students' (N=1774) environmentally responsible behaviors, connections with nature (nature relatedness), and motive concerns and (2) the relationship of elementary school students' environmental responsible behaviors with their environmental motive concerns and nature relatedness. The results indicated that these students reflected an external, nature-related worldview. Regarding their behaviors, it was revealed that the elementary students frequently engaged in some actions linked to physical and economic contribution. However, these students did not demonstrate some actions on political commitment although they were very concerned about the environmental issues. It was found out that their feelings of concern were highly depending on their egoistic motives. The results of multiple linear regression analysis revealed that elementary school students' environmentally responsible behaviors could be predicted by the motive concerns and nature relatedness.

Summary:

Çevresel bozulmanın dünyanın her yerinde son yıllarda kritik bir noktaya ulaştığı gözlemlenmektedir. Çevre sorunlarının çözümünde önemli değere sahip olan çocuklar gerekli çevresel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış olmalıdır. Bu nedenle çalışmada, (1) ilköğretim öğrencilerinin (N=1774) çevreye yönelik sorumlu davranışları, doğayla ilişkileri ve çevresel kaygıları (2) öğrencilerin çevreye yönelik sorumlu davranışlarının doğayla ilişkileri ve çevresel kaygıları ile bağlantısının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, ilköğretim öğrencileri dışa dönük doğayla ilişki içerisindedirler. Davranışları incelendiğinde, öğrencilerin fiziksel ve ekonomik eylemlerde sıklıkla aktif oldukları sonucu elde edilmiştir. Fakat öğrencilerin çevresel kaygıları yüksek olmasına rağmen politik eylemlerde aktif olmadıkları sonucuna varılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçlarına göre, ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik sorumlu davranışları ile doğayla ilişkileri ve çevresel kaygıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.