Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

A study on Turkish middle school students' naturerelatedness, attitudes and behaviors toward theenvironment

Ortaokul öğrencilerinin doğayla ilişkileri, çevreyeyönelik tutumları ve sorumlu davranışları üzerine birçalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 590472 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aims of the present study were defined as (1) to assess nature relatedness level, attitudes toward the environment and responsible environmental behaviors of the Turkish middle school students and (2) to examine the predictive power of nature relatedness, and attitudes toward the environment on responsible environmental behaviors. Data was collected from 908 middle school students via knowledge of Turkish version of Nature Relatedness (NR) scale, Environmental Attitude Scale and Children Responsible Environmental Scale (CREB). The result of the present study demonstrated that students' nature relatedness and attitudes toward the environment were high. The students were worried about human actions and impacts on all living things and had an ecological identity with nature but their physical familiarity was respectively low. Besides, they gave a value for nature because nature owns sake rather than the welfare of human beings. Also, the students were willing to take physical actions to solve or help environmental issues. However, they hesitated to encourage or persuade someone. Data were analyzed according to multiple linear regression analysis. It was found out that there was a statistically significant association between nature relatedness, and attitudes toward the environment with environmentally responsible behaviors.

Summary:

Bu çalışmanın amacı (1), ortaokul öğrencilerinin doğa ile ilişki düzeylerini, çevreye yönelik tutumlarını ve çevreye yönelik sorumlu davranışlarını değerlendirmek (2) doğa ile olan ilişki ve çevreye yönelik tutumun, çevreye yönelik sorumlu davranışlarını ne derece tahmin edebileceğini bulmak olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın verileri Doğa ile İlişki ölçeği, Çevresel Tutum ölçeği ve Çocukların Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışları ölçeği kullanılarak 908 ortaokul öğrencilerinden toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucu, öğrencilerin doğa ile olan ilişkilerinin ve çevreye yönelik tutumlarının oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin insan davranışlarının tüm canlılar üzerindeki etkileri konusunda endişeli oldukları ve doğa ile ilgili ekolojik kimlik geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Ancak öğrencilerin doğa ile fiziksel yakınlık seviyesinin biraz düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin doğanın kendi iyiliği için doğaya değer verdikleri ve çevre sorunlarını çözmek veya çevre sorunlarını çözmeye yardım etmek için fiziksel eylemlerde bulunmaya istekli oldukları ortaya çıkmıştır. Fakat çevre sorunlarını çözmek için birisini cesaretlendirmekte veya birini ikna etmekte tereddüt ettikleri belirlenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizine göre, öğrencilerin doğa ile olan ilişkilerinin ve çevreye karşı tutumlarının, çevreye karşı sorumlu davranışları ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içinde olduğu bulunmuştur.