Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A study on urban political discourses: Entrepreneurial urbanism and opposition in the case of basmane çukuru in İzmir

Kentsel polı̇tı̇k söylemler üzerı̇ne bı̇r çalışma: basmane çukuru, İzmı̇r örneğı̇nde gı̇rı̇şı̇mcı̇ şehı̇rcı̇lı̇k ve muhalefet

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 581640 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Local authorities, real estate developers, investors, professional chambers, non- governmental organizations and the general public. These are the leading 'urban actors' who play specific roles in the (re)production of today's urban environments. Especially in the processes that involve contradictory urban development initiatives, the conflicting discourses of the actors and their effects on the course of the events become apparent. In the current urban atmosphere where the adopted urban policies aimed at inward investment, growth and capital accumulation; local authorities' attempts of legitimization provoke new urban oppositions. In order to provide an insight into the roles that influential actors play in urban management and opposition during controversial urban processes, this thesis focuses on an unsolved urban problem for decades: "Basmane Pit" in İzmir. This piece of land, located in the city center, was privatized in the past and subject to several architectural competitions, lawsuits and plan revisions; it has once again settled on the city's agenda with the acquisition by a major construction firm. Despite the firm's efforts to obtain public consent and the local government's support for the project, the professional chambers and non-governmental organizations opposed to it, arguing that it is neither compatible with its immediate environment nor with the city planning principles and bylaws. The present thesis argues that the new high-rise project proposed for Basmane Pit exemplify the use of architectural images in the branding strategies shaped by the demands of competitive global market, which points to the changing social and economic priorities. The aim of the thesis is to analyze the particularities of the entrepreneurial urban development policies and their implication in the consolidation of an urban opposition. In this study, an analysis of the discourses was done to critically evaluate the multilayered processes that this urban case has been through over the years. This thesis also brings an exploration of the ways in which the media influence urban processes as a platform both for the promotion/legitimization and opposition/organization. As a result of the case study, a discussion was raised on whether the urban controversies could be viewed as opportunities for democracy in the urban public realm.

Summary:

Yerel otoriteler, gayrimenkul geliştiriciler, yatırımcılar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halk günümüz kentsel ortamlarının (yeniden) üretiminde belirli roller oynayan baş "kentsel aktörler" dir. Özellikle tartışmalı kentsel gelişim inisiyatiflerini içeren süreçlerde, aktörlerin çatışan söylemleri ve olayların seyri üzerine olan etkileri belirgin hale gelmektedir. İçe yatırım, büyüme ve sermaye birikimine yönelik kentsel politikaların benimsendiği mevcut ortamda, yerel yetkililerin meşrulaştırma girişimleri kentteki sosyal ve politik dinamikleri yeniden düzenlemekte ve kalkınma girişimlerine karşı yeni kentsel mücadeleleri ortaya çıkartmaktadır. Bu tez, nüfuz sahibi aktörlerin çelişkili kentsel süreçlerde kentsel yönetim ve muhalefette oynadıkları rollere bir bakış açısı kazandırmak üzere, onlarca yıldır çözülmemiş bir kentsel sorun alanı olan Basmane Çukuru üzerine odaklanmaktadır. Geçmişte özelleştirilen ve çeşitli mimari yarışma, plan revizyonu ve davalara konu olan bu tartışmalı alan, büyük bir inşaat firmasının devreye girmesiyle bir kez daha kentin gündemine oturmuştur. Ancak, firmanın kamu onayı alma çabalarına ve yerel yönetimin projeye desteğine rağmen, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, projenin mevcut çevre ve planlama ilkeleri ve yasaları ile uyumlu olmadığını savunarak bir kentsel mücadele başlatmıştır. Tez, Basmane Çukuru için önerilen yeni yüksek bina projesine yönelik mimari imgelerin, rekabetçi küresel pazarın talepleri tarafından şekillendirilen kentsel gelişime yönelik markalaştırma stratejilerinin ve dolayısıyla değişen sosyal ve ekonomik öncelikleri ortaya koyan bir örnek olarak incelemektedir. Tezin amacı, Basmane Çukuru örneği üzerinden girişimci kent politikalarının özelliklerini ve kentsel muhalefet üzerindeki etkilerini irdelemektir. Bu çalışmada, seçilen alanın yıllar içinde geçirdiği çok katmanlı süreçleri ve çeşitli aktörler tarafından gerçekleştirilen eylemleri eleştirel olarak değerlendirmek üzere, söylem analizi yöntemi uygulanmıştır. Tez ayrıca, medyanın hem tanıtım/meşrulaştırma hem de muhalefet/örgütlenme ortamı olarak kentsel süreçleri nasıl etkilediğini araştırmıştır. Örnek olay incelemesi sonucunda, kentsel çatışmaların ve çelişkili süreçlerin kentsel alanda demokrasiye yönelik fırsatlar olarak görülüp görülemeyeceği konusunda bir tartışma yapılmaktadır.