Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Suggested English language teaching program for Gülhane Military Medical Academy

Gülhana Askeri Tıp Akademisi için bir İngilizce dil öğretim programı önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140227 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İÜ ABSTRACT A SUGGESTED ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM FOR GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY Sarı, Rahim Ph.D., Department of English Language Teaching Supervisor: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR July 2003, 265 Pages The purpose of this study is to evaluate the English teaching program at Gülhane Military Medical Faculty and suggest a new program based on the Monitor Model. The study, as an example of a systematic study of a language program and that of a proposed syllabus, is expected to aid the practice of English Language Teaching in Turkey. The data sources were 230 students, 25 doctors and 7 teachers. The data analysis showed that students do not like the contents of the course books. Students reported speaking and reading as priority skills. To understand and translate medical material, to get an overseas assignment, to talk to foreigners and to follow lectures were the common language-related goals.iv Students', institution's and doctors' needs and goals and available resources were surveyed and a new second language teaching program was suggested for Phase 1. A general curriculum model and a program design model were also suggested together with the syllabuses for Phase 1. In the suggested program, grammar, writing and other conscious learning activities are separated from comprehension or (subconscious) acquisition-based activities. The suggested design has three topic-based syllabuses organized in modular format for three levels: Advanced, intermediate and elementary. For the majority advanced level classes new materials need to be developed and for elementary and intermediate levels new course books are suggested. A sample module was prepared, piloted and the results are discussed. The piloted module was found better than the previous form of the lessons both by the students and the teachers. KeyWords: Monitor Model, Acquisition, Learning, Acquisition-Based Instruction, Learning-Based Instruction, Curriculum, Syllabus, Needs Assessment.

Summary:

oz GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ İÇİN BİR İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİM PROGRAMI ÖNERİSİ Sarı, Rahim Doktora, İngilizce Dil Öğretimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar Temmuz 2003, 265 Sayfa Bu çalışmanın amacı Gülhane Askeri Tıp Fakültesindeki İngilizce öğretim programını değerlendirmek ve Monitör Modeli'ne dayanan yeni bir program önermektir. Bu çalışmanın, bir dil programına ve önerilecek bir izlenceye yönelik sistematik bir çalışma örneği olarak Türkiye'deki İngilizce Öğretimine de katkıda bulunması beklenmektedir. Veri kaynakları 230 öğrenci, 25 doktor ve 7 öğretmendir. Veri analizi öğrencilerin ders kitaplarının içeriğini beğenmediklerini göstermiştir. Öğrenciler konuşma ve okumayı öncelikli beceriler olarak bildirmişlerdir. Tıbbi materyali anlamak ve tercüme etmek, yurt dışında görev almak, yabancılarla konuşmak ve dersleri takip edebilmek dil ile ilgili sıklıkla belirtilen hedefler arasındadır.VI Öğrenci, kurum ve doktorların ihtiyaç ve hedefleri ve mevcut kaynaklar değerlendirilerek 1 nci sınıflar için yeni bir dil öğretim programı önerilmiştir. 1 nci sınıflar için önerilen izlencelerin yanında genel bir eğitim programı modeli ve program tasarım modeli de önerilmiştir. Önerilen programda, gramer, yazma ve diğer bilinçli öğrenme aktiviteleri bilinçaltı edinime ya da anlamaya dayanan aktivitelerden ayrılmıştır. Önerilen tasarımda ileri, orta ve başlangıç olmak üzere üç seviyede konu bazlı modüler formatta izlenceler mevcuttur. Çoğunluğu oluşturan ileri kur için yeni materyallerin üretilmesi; başlangıç ve orta kurlar için ise yeni ders kitapları önerilmiştir. Örnek bir modül hazırlanarak, pilot uygulaması yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Pilot uygulaması yapılan modül, hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından derslerin önceki şekline göre daha iyi bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Monitör Modeli, Edinme, Öğrenme, Edinime Dayalı Öğretim, Öğrenmeye Dayalı Öğretim, Eğitim Programı, İzlence, İhtiyaç Değerlendirmesi