Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A survey about the opinions of student physics teachers, supervisors and mentors on practice teaching course

Öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin fizik öğretmeni adaylarının, öğretim elemanlarının ve uygulama öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166826 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this survey is to describe the opinions of student physics teachers registered in the Practice Teaching Course, supervisors giving that course for physics education students in the Secondary Science and Maths Education Departments of Education Faculties in Turkey and the mentors of student physics teachers at co-ordinating schools on practice teaching course. After reviewing the related literature, three prallel questionnaires were developed depending on the formal directive of Ministry of National Education (MEB) and the handbook of Higher Education Council (YÖK) about practice teaching. The research was conducted on 142 student physics teachers registered in the Practice Teaching Course in 2004- 2005 spring semester and 14 supervisors giving this course in 7 Secondary Science and Maths Education Departments of Education Faculties and 10 mentors in 7 co-ordinating schools in Turkey.. The analysis of data was made by using SPSS 10. According to the findings from the study, the formally stated responsibilities and procedures related with practice teaching in the directive do not overlap with the actual ones completely, participants do not carry out all their responsibilities as stated inthe directive, physical conditions of co-ordinating schools are not adequate for teacher education, and insufficient number of supervisors in the faculties and lacking of co-ordination among the units in practice teaching cause many problems. Keywords: practice teaching, teacher education, student teacher, supervisor, mentor VI

Summary:

Bu anketleme çalışmasının amacı, Türkiye'deki eğitim fakültelerinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümündeki 2004- 2005 bahar döneminde Öğretmenlik Uygulaması dersine kayıtlı Fizik öğretmeni adayları ile bu dersi veren öğretim elemanlarının ve bu öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki uygulama öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması dersi hakkındaki görüşlerini araştırmaktır, ilgili literatür tarandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlik Uygulaması hakkındaki yönergesi ve Yüksek Öğretim Kurulu 'nun uygulama klavuzuna dayanarak üç paralel anket hazırlanmıştır. Araştırma, Türkiye'deki 7 eğitim fakültesinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümündeki 2004- 2005 bahar döneminde Öğretmenlik Uygulaması dersine kayıtlı 142 Fizik öğretmeni adayı ile bu dersi veren 14 öğretim elemanı ve 7 uygulama okulundaki 10 uygulama öğretmeni üzerinde uygulanmıştır. Veri analizi SPSS 10 bilgisayar programında yapılmıştır. Bulgulara göre, yönergede resmi olarak belirtilen sorumluluk ve prosedürlerin gerçektekiyle tam olarak örtüşmediği, tarafların sorumluluklarım yönergede VUbelirtildiği şekilde yerine getirmediği, uygulama okullarındaki fiziksel koşulların öğretmen eğitimi için yeterli olmadığı, fakültelerdeki öğretim elemanı yetersizliğinin ve öğretmenlik uygulamasında sorumlu birimler arasındaki koordinasyon eksikliğinin birçok probleme neden olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: öğretmenlik uygulaması, öğretmen eğitimi, öğretmen adayı, uygulama öğretim görevlisi, uygulama öğretmeni vııı