Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A survey on photographic representation in architectural magazine covers: Covers of arredamento-mimarlik

Mimari dergi kapaklarında kullanılan fotografik temsil üzerine bir araştırma: Arredamento-mimarlık kapakları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199339 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTABSTRACTA SURVEY ON PHOTOGRAPHIC REPRESENTATION IN ARCHITECTURALMAGAZINE COVERS: COVERS OF ARREDAMENTO-M MARLIKSert, Gül BerrakM.Arch., Department of ArchitectureSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali CengizkanDecember 2006, 101 pagesThis study has an aim of exploring how a Turkish architectural magazine,Arredamento Mimarlık, communicates itself to the reader by its cover designs. Since,representation is a tool for architects to transmit ideas and express positions in thediscipline of architecture, usage of representation in architectural media has a criticalrole to promote the communication in architecture.The theoretical framework of the research based on the photographic imageinvestigation of Roland Barthes. In the light of this investigation, the study cites thatphotographic images with accompaniment of texts transmit messages whichconstruct the communicative role of magazine covers in architectural media. In therealm of predefined identity of a magazine, the interpretation of cover conceptconfronts with a critical position which identifies magazine?s approach to botharchitecture and its mediatic character.Since Arredamento-Mimarlık is a significant magazine which has a discursiveapproach on cover concept, the publication history and critical position of the1magazine is investigated elaborately in the light of Bülent Erkmen?s, the designer ofthe covers, and Uğur Tanyeli?s, the managing editor, citations.Through this survey on Arredamento Mimarlık covers, the representation ofarchitecture in media through a significant representative tool-magazine cover- isstudied in terms of signification character of image and text. In this sense, the criticalrole of magazine which orients the comprehension of architecture in society isemphasized as a discursive value in addition to magazine?s informative character.Keywords: Representation, architectural magazines, message, magazine cover,photographic image.2

Summary:

ÖZÖZM MAR DERG KAPAKLARINDA KULLANILAN FOTOGRAF K TEMS LÜZER NE B R ARAŞTIRMA: ARREDAMENTO-M MARLIK KAPAKLARISert, Gül BerrakYüksek Lisans, Mimarlık BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali CengizkanAralık 2006, 101 sayfaBu çalışma bir Türk mimari dergisinin, Arredamento Mimarlık, kapak tasarımlarıüzerinden okuyucusuyla kurduğu iletişimi açıklamayı amaçlamaktadır. Kullanılantemsilin mimarların düşüncelerini aktarma ve mimarlık disiplinindeki pozisyonlarınıifade etme aracı olduğu düşünüldüğünde, mimarlık medyasındaki temsilkullanımının mimarlık iletişimindeki önemi anlaşılabilir.Çalışmanın kavramsal şeması Roland Barthes'ın fotografik imaj incelemesi üzerinekurulmuştur. Bu inceleme ışığında, mimarlık medyasındaki belirgin rolü ile dergikapaklarının, fotografik imajın metin eşliğinde ilettiği mesajlar tarafındanoluşturulduğu öne sürülüyor. Derginin tanımlanmış kimliği açısındandeğerlendirildiğinde, derginin mimarlığa ve mimarlığın medyatik karakterineyaklaşımının tanımladığı eleştirel pozisyonu kapak kavramını yorumlaması ileanlaşılabilir.Arredamento-Mimarlık kapak kavramına söylemsel bir yaklaşımı olan nadirdergilerden olduğu için, kapak tasarımcısı Bülent Erkmen'in ve yayın yönetmeni1Uğur Tanyeli'in saptamaları ışığında derginin yayın geçmişi ve eleştirel pozisyonuayrıntılı olarak incelenmiştir.Arredamento Mimarlık kapakları üzerinden yapılan bu araştırmada, mimarlığınmedyada temsili; önemli bir temsil aracı olan dergi kapağının tasarımında kullanılanimaj ve metinlerin anlamsal özellikleri açısından incelenmiştir. Bir mimari dergininhaber verme aracı olmasının yanındaki söylemsel tutumunun hem yön verici hem deaçıklayıcı rolleri vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler: Temsil, mimari dergiler, mesaj, dergi kapağı, fotografik imaj.2