Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A survey research of leadership styles of elementary school principlas

İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140148 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SURVEY RESEARCH OF LEADERSHIP STYLES OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS Dereli. Mahce Master of Science, Department of Education Supervisor :Prof.Dr Hasan Şimşek September 2003, 86 pages The purpose of this survey research is to explore the leadership styles of public elementary school principals in Turkey as perceived by principals themselves and teachers.The subjects of this study include 350 public elementary school principals and 700 public elementary school teachers.The questionnaire has two parallel forms, one for the principals to rate themselves and another in which teachers can rate the principals. According to Section I and Section II, the principals rated themselves the highest on the human resource frame. In addition to this, the majority of the principals consider themselves as being effective leaders and managers. As to teacher ratings of the principals in relation to leadership frames, the principals were rated the highest on the human resource frame in Section I and Section II. Moreover, the majority of the teachers think that the principals that they work with are effective managers and leaders. Keywords: Leadership, Leadership Styles iii

Summary:

oz İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI Dereli, Mahçe Yüksel Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Şimşek Eylül 2003, 86 sayfa Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki ilköğretim okulu müdürlerinin liderlik davramşlanmn hem kendileri hem de onlarla çalışan öğretmenler tarafından değerlendirilerek belirlenmesidir. Araştırmanın verileri Liderlik Davranışları Tanımlama Anketi aracılığıyla toplanmıştır. Anket hem müdürlerin kendi liderlik davranışlarım hem de öğretmenlerin müdürlerin, liderlik davranışlarını değerlendirmeleri için birbirine paralel iki formdan oluşmaktadır. Anketin birinci ve ikinci bölümlerinden elde edilen sonuçlara göre müdürler en çok insancıl liderlik davranışını sergilediklerini düşünmektedirler. Buna ek olarak müdürlerin büyük bir çoğunluğu kendilerini etkili bir lider ve yönetici olarak değerlendirmektedirler. Öğretmenlerin müdürleri değerlendirmeleri ile ilgili sonuçlara göre de müdürler en çok insancıl liderlik davranışını sergilemektedirler. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu müdürleri etkili bir lider- ve yönetici. olarak değerlendirmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Davranışları IV