Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A survey study on students' sense of empowerment in an English preparatory program at a state university

Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık programındaki öğrencilerin güçlenme algısı üzerine bir anket çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 590078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to reveal to what extent the English Preparatory Program students in a state university perceived themselves empowered and to find out whether their empowerment perceptions differed regarding their gender and achievement. Additionally, the study aimed to explore the factors enabling student empowerment and the barriers to it from students' perspective. The study attempted to shed light on what kind of actions could be taken through curricular and extra-curricular activities to improve students' empowerment perceptions. For this purpose, a cross-sectional survey research design was employed through "Student Empowerment Questionnaire" (SEQ) developed by the researcher. The Cronbach's Alpha for the whole scale was found .91 while the reliability coefficients for each subscale ranged between .75 and .94. The questionnaire was administered to 366 students in cluster randomly selected classes at an English Preparatory Program. The findings indicated a 'moderate' empowerment level based on the students' overall mean scores obtained from SEQ. Regarding gender, there was not a statistically difference between the overall SEQ mean scores of males and females. However, students' overall empowerment mean scores differed significantly among achievement groups. In the subscales of SEQ, only achievement variable had a significant effect on Choice, Impact and Academic Self-efficacy. The content analysis results regarding the enablers and barriers of student empowerment, the themes of 'teacher-student relations' and 'instruction' were identified as the current enablers while the themes of school location, school administration, teachers, curricular and extra-curricular activities and resources were stated as the current barriers.

Summary:

Bu çalışma, bir devlet üniversitesindeki İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin güçlenme algılarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Aynı zamanda, güçlenme algılarının cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bunlara ek olarak, araştırmada, öğrencinin güçlenmesini sağlayan etkenler ve buna yönelik engellerin öğrencilerin perspektifinden keşfedilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile, öğrencilerin güçlenme algılarını iyileştirmek için müfredat ve ders dışı etkinlikler yoluyla ne tür eylemlerin gerçekleştirilebileceğine ilişkin ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından geliştirilen "Öğrenci Güçlenmesi Anketi" ile kesitsel anket araştırma deseni kullanılmıştır. Anketin Cronbach alfa değeri .91 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin güvenirlik kat sayılarının ise .75 ile .94 arasında olduğu belirlenmiştir. Geliştirilen bu anket, İngilizce Hazırlık Programının rastgele seçilen sınıflarındaki 366 öğrenciye uygulanmıştır. Bulgular, anketin genelinden elde edilen puan ortalamalarına göre öğrencilerin 'orta düzey' bir güçlenme seviyesine sahip olduğunu göstermiştir. Cinsiyet değişkenine göre kadın ve erkek öğrenciler arasında güçlenmeye ilişkin genel puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, başarı değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir. Anketin alt ölçeklerinde ise Seçim, Etki ve Akademik Öz yeterlik boyutları üzerinde başarı değişkeninin anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin güçlenmesini sağlayan ve engelleyen etkenleri saptamaya yönelik içerik analizi sonuçlarına göre, mevcut 'öğretmen-öğrenci ilişkileri' ve 'öğretim' temaları güçlenmeye katkı sağlarken; okulun konumu, okul yönetimi, öğretmenler, okul kaynakları, müfredat ve ders dışı etkinlikler temalarının güçlenmeyi engellediği ortaya konmuştur.