Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A System dynamics application in the mining industry

Maden endüstrisinde sistem dinamiği uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119163 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SYSTEM DYNAMICS APPLICATION IN THE MINING INDUSTRY Alpagut, Merih Ayşe M. Sc. Department of Mining Engineering Supervisor. Prof. Dr. Neş'e Çelebi December 2002, 183 Pages Increasing energy utilization in the recent years indicate that, like all other energy resources, lignite resources should be used more effectively This can be achieved by more efficient mine management and flexibility of production. System dynamics is a methodology used for reflecting the complex relationships between variables of a system, for the purpose of efficient management. The methodology provides understanding of the overall behaviour of systems through causal feedback loops, and allows the simulation of various policies and aids decision making. In this study, an open pit lignite mine is represented by a system dynamics model, which investigates and identifies the relationships between the variables of the system, such as demand, manpower and equipment conditions, that affect the level of production. Once the model is built and validated, system's response to changing amounts of demand is tested. IVDue to the behaviour of the system under changing demand conditions, suitable policies to reach the management's targets are defined, simulated, and discussed. The ability of each policy to adapt for changes in condition of demand is observed, and suitable policies for these different levels of demand are determined. Hence, the model built in this study, serves as a tool, which aids improvement and decision making of the management. Keywords: System Dynamics, Open Pit Mine, Simulation IV

Summary:

öz MADEN ENDÜSTRİSİNDE SİSTEM DİNAMİĞİ UYGULAMASI Alpagut, Merih Ayşe Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Neş'e Çelebi Aralık 2002, 183 Sayfa Son yıllarda artan enerji kullanımı, bütün diğer enerji kaynaklan gibi, linyit kaynaklarının da daha verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir. Bu, daha verimli bir maden yönetimi ve esnek bir üretimle gerçekleşebilir. Sistem dinamiği, bir sistemin değişkenleri arasındaki karmaşık ilişkiyi yansıtarak, verimli bir yönetim sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Yöntem, sistemin nedensel geri besleme döngüleriyle irdelenmesini sağlar, ve değişik politikaların denenmesine izin vererek, karar verme mekanizmasına yardımcı olur. Bu çalışmada, bir açık ocak linyit madeni, üretim miktarını etkileyen talep, işgücü ve ekipman durumu gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran ve tanımlayan bir sistem dinamiği modeli ile temsil edilmiştir. Model kurulduktan ve geçerliliği kontrol edildikten sonra, sistemin değişen talep miktarına ve ekipman durumuna verdiği tepki denenmiştir. Sistemin değişen koşullaraltındaki davranışına bağlı olarak, yönetim tarafından belirlenmiş olan hedeflerin yakalanabilmesi için uygun politikalar tanımlanmış, model üzerinde uygulanmış ve sonuçları irdelenmiştir. Her politikanın değişen talep koşullarına uyum sağlama yeteneği gözlenmiş, değişen talep koşullarına uygun politikalar belirlenmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada kurulan model, işletmenin iyileştirilmesinde ve karar vermede yardımcı olan bir araçtır. Anahtar Sözcükler: Sistem Dinamiği, Açık Ocak, Simulasyon vı