Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Technostructure proposal for online delivery of STPS graduate program

STPS yüksek lisans programının internet üzerinden verilen bir program olması önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140163 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TECHNOSTRUCTURE PROPOSAL FOR ONLINE DELIVERY OF STPS GRADUATE PROGRAM Deli, Fatma M.Sc. Department of Science and Technology Policy Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Erol Sayın August, 70 pages The purpose of this thesis is finding out whether offering an Online STPS Graduate Program with a tuition fee is feasible or not. Firstly, definition and brief history of distance education is given. Secondly, distance education applications in the world and in Turkey are studied. The main part of the thesis is the cost analysis made about the online delivery of STPS Graduate Program. The cost items of offering an online course are determined and then specific cost values are assigned to these items. By determining the cost items and related cost values, course development cost is calculated. In the course development cost calculation, fixed and variable costs are seperated. Fixed cost are the set-up costs that do not depend on any variable. Variable costs on the other hand are the costs that change with the number of students attending to the online course. A specific price value ( 100$ ) is assigned as the tuition fee for one credit hour of an online course. At the end of the cost analysis, the number of students required to meet the total cost of an online course is calculated. In addition, a questionnaire made on STPS students by STPS department is used in the thesis. The results of the questionnaire and the cost analysis are combined in order to analyze the feasibility of offering an online STPS Graduate Program. Keywords: Online Education, Feasibility, Cost Analysis, Questionnaire, Science and Technology Policy Studies, Course Develpoment Costs. iii

Summary:

oz STPS YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN BİR PROGRAM OLMASI ÖNERİSİ Deli, Fatma Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları Tez Yöneticisi : Doc. Dr. Erol Sayın Ağustos, 70 pages Bu tezin amacı, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları (STPS) Yüksek Lisans programının internet üzerinden sağlanan ücretli bir program haline getirilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasıdır. İlk olarak uzaktan eğitimin tanımı ve kısa tarihçesi verilmiş, sonra, Türkiye'deki ve dünyadaki uzaktan eğitim uygulamaları incelenmiştir. Bu tezin asıl önemli kısmını STPS Yüksek Lisans programının internet üzerinden verilen bir program haline dönüştürülmesi üzerine yapılan maliyet analizi oluşturmaktadır. Bir dersin maliyetini oluşturan maliyet kalemleri belirlenmiş ve her bir maliyet kalemine belirli bir maliyet değeri tahsis edilmiştir. Maliyet kalemleri ve bu maliyet kalemlerine ait maliyet değerleri bir dersin toplam maliyetinin hesaplanmasında kullanılmıştır. İnternet üzerinden verilen dersin maliyeti hesaplanırken sabit ve değişken maliyet kalemleri birbirinden ayrılmıştır. Sabit maliyet kalemleri sistemin kuruluş aşamasındaki maliyetleri içerirken, değişken maliyet kalemleri dersi alan öğrenci sayısına göre değişmektedir. İnternet üzerinden verilecek bir dersin her bir kredisi için 100 $ tayin edilmiştir. Maliyet analizi sonunda, internet üzerinden verilecek bir dersin toplam maliyetinin karşılanması için kaç öğrencinin o dersi alması gerektiği hesaplanmıştır. Ek olarak, STPS öğrencileri üzerinde STPS bölümü tarafından yapılmış bir anket bu tezde kullanılmıştır. Yapılan anketin ve maliyet analizinin sonuçları birleştirilerek yorumlanmış ve STPS Yüksek Lisans programının internet üzerinden ivsağlanan ücretli bir program haline getirilmesinin maliyet ve programa katılım açılarından mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: İnternet Üzerinden Sağlanan Eğitim, Fizibility, Maliyet Analizi, Anket, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları, Ders Hazırlamanın Maliyeti.