Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A theoretical and experimental investigation for developing a methodology for CO/poly-generation systems; with special emphasis on testing, energy and exergy rating

İkili/çoklu birlikte üretim sistemleri için test, enerji ve ekserji sınıflandırılmasına odaklı bir metodolojinin geliştirilmesine yönelik teorik ve deneysel araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268492 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Poly-generation is defined as the simultaneous and collocated generation of two or more energy supply types, aimed to maximize the utilization of the thermodynamic potential of consumed energy resources. It may involve co-generation (power and heat) or tri-generation (power, heat, and cold) processes and may be connected to a district energy system. A poly-generation plant reclaims heat that would be wasted in separate electricity and heat (and chilled water) generating systems. By this way it leads to improving efficiency and fuel savings; reducing primary energy demand, total cost of utility service; independency for energy and protecting environment. Overall efficiencies are in the range of 70-90%. In spite of all their potential benefits, there is not yet any rating, testing, metrication and classification guidelines and standards. It is indeed very important to rate the performance and energy savings potential, estimate the efficiencies and the ratio of the split of the power produced between thermal and electric. Aim of this study is to develop a common procedure with respect to the above shortcomings for testing and rating poly-generation systems under realistic operating conditions which will help to contribute energy and exergy economy by establishing a robust metrication standard. This may be achieved by revising and expanding DIRECTIVE 2004/8/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. Case studies are to be based on a tri-generation plant to be established at METU within the framework of the EU FP6 HEGEL Project, with a capacity of 145 kW electric and 160 kW useful heat.

Summary:

Çoklu birlikte üretim, enerji kaynağından en yüksek termodinamik verimin sağlanabilmesi için, faydalı ısıdan buhar, soğutulmuş su, sıcak su ve elektrik gibi farklı ekonomik taleplerin aynı anda ve bir arada karşılanabilmesi olarak tanımlanabilir. Bu taleplerin ayrı ayrı üretimi sırasında kullanılamayıp harcanan ısının, çoklu birlikte üretim sayesinde kullanılabilmesi, termodinamik verimin %70-90 gibi yüksek değerlere çıkartmakta, ayrıca ana enerji ihtiyacının ve toplam kurulum maliyetinin azaltılabilmesini, enerji üretiminde bağımsızlığı sağlamakta ve çevrenin korumasına katkıda bulunmaktadır. Çoklu birlikte üretim sistemleri; kojenerasyon-çoklu üretim ve üçlü birlikte üretim olarak sınıflandırılabilir. Tüm bu potansiyel yararlarına ve oldukça artan taleplerine ramen, bu sistemlerin sınıflandırılabilmeleri ve test edilebilmeleri için gerekli ilke ve standartlar oluşturulamamıştır. Bu sistemler için performans ve enerji tasarrufu potansiyelinin değerlendirilebilmesi, faydalı ısı ve enerji üretimlerinin saptanması, sistem verimliliği ve faydalı ısı/ elektrik üretimleri oranının belirlenebilmesi oldukça önemlidir. Bu bilgiler, dünya literatüründe genel test ve sınıflandırma standartlarının olmaması ve çoklu birlikte üretim ile ilgili kavram karmaşaları sebebi ile genelde elde edilebilmesi oldukça zor bilgilerdir. Bu çalışmanın amacı, çoklu birlikte üretim sistemlerinin gerçekçi işletme koşullarında sınıflandırılabilmesi ve test edilebilmesi için standart test yöntemleri ve değerlendirme araçları oluşturarak genel bir yöntem geliştirmektir. Tez çalışmasının sonucunda, çoklu birlikte üretim sistemlerini giriş sıcaklığı, yük, enerji üretiminin oranı gibi temel parametreler cinsinden değerlendirebilen ve işletme niteliklerini tespit eden ve enerji ve ekserji ekonomisine de katkıda bulunabilecek bir yöntem bulmak amaçlanmıştır. Bu amaca Avrupa Parlementosu ve Konseyinin yayımladığı 2004/8/EC yönergesi incelenip, geliştirilerek ulaşılabilir. Deneysel çalışmaların ODTÜ' de kurulacak olan 145 kW elektrik ve 160 kW ısı kapasiteli EU FP6 HEGEL Projesi üzerinde yapılaması düşünülmüştür.