Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Tool for analysis of visual evoked potentials for interhemispheric transfer

Görsel uyarılmış potansiyellerin yarıkürelerarası iletim analizi için bir araç

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116060 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TOOL FOR ANALYSIS OF VISUAL EVOKED POTENTIALS FOR INTERHEMISPHERIC TRANSFER Anaç, İlker M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Uğur Halıcı September 2001, 81 pages The human brain is made of two hemispheres; each being functionally specialised for certain cognitive processes. The corpus callosum (CC), as the largest fiber tract in the brain, seems to have the greatest responsibility for the integration of hemispheric functions. The differences in fiber diameter cause different velocity and frequency in communication of these fibers. Interhemispheric transfer time (IHTT), which can be defined as the transfer speed of information between hemispheres, is estimated by the use of visual evoked potentials (VEP). In this thesis, IHTT and energy carried from one hemisphere to the other have been investigated on four basic frequency bands. IllThe goal is to compare the previously achieved experimental results of IHTT with the results obtained in this thesis and also to compare fiber densities in the splenium portion of corpus callosum (which is thought to be responsible for visual processes) with the energy transfer rates resulted from the frequency analysis. In order to reach this goal, two separate programs have been developed to collect and analyse the data. The program that collects data is a Win32 application that interacts with an electroencephalogram (EEG) recording device and performs the experiment according to given parameters. Data analysis program is a MATLAB program that uses the data recorded by EEG recording device on parietal and occipital lobes of a person as input and performs frequency analysis on four basic frequency bands. Keywords: Interhemispheric Transfer Time, Visual Evoked Potential, Corpus Callosum, Electroencephalogram, Frequency Analysis. IV

Summary:

ÖZ GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLERİN YARIKÜRELERARASI İLETİM ANALİZİ İÇİN BİR ARAÇ Anaç, İlker M.S., Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Uğur Halıcı Eylül 2001, 81 sayfa İnsan beyni her biri belirli işlemler için özelleşmiş iki yarımküreden oluşmuştur. Korpus kallozum (KK), beyindeki en büyük lif yapısı olmasından ötürü yarıküresel fonksiyonların bütünleştirilmesi açısından en büyük sorumluluğa sahip görünmektedir. Lif çaplarındaki farklılıklar, bu lifler içindeki iletişimin farklı hız ve frekanslarda gerçekleşmesine sebep olur. Yarıküreler arasındaki bilgi iletim hızı olarak tanımlanabilen yarıküreler arası iletim zamanı (YAİZ), görsel uyarılmış potansiyeller aracılığıyla tahmin edilebilir. Bu çalışmada YAİZ ve bir yarıküreden diğerine taşınan enerji dört temel frekans aralığında incelenmiştir. Temel amaç; YAİZ üzerine yapılandeneysel çalışmalardaki bulgular ile elde edilen analiz sonuçlarını ve korpus kallozumun görme ile ilgili işlemleri yürüttüğü düşünülen splenium bölgesindeki lif yoğunlukları ile frekans analizinden elde edilen enerji iletim oranlarını karşılaştırmaktır. Bu amaç için veri toplamak ve verileri analiz etmek üzere iki ayrı program geliştirilmiştir. Veri toplayan program elektroensefalogram (EEG) kaydı yapan bir makine ile iletişim halinde çalışan bir Win32 uygulamasıdır ve verilen parametrelere göre deneyi gerçekleştirir. Veri analiz programı, EEG kaydı yapan makine tarafından oksipital ve pariyetal alanlarda kaydedilen verileri kullanarak dört temel frekans aralığında frekans analizi gerçekleştirir. Anahtar Sözcükler: Yarıkürelerarası İletim Zamanı, Görsel Uyarılmış Potansiyel, Korpus Kallozum, Elektroensefalogram, Frekans Analizi. iv