Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A two-dimensional time-dependent euler solver for moving boundaries in cartesian grids applied to injection driven internal flows

Hareket eden sınırlarda iki boyutlu zamana bağlı kartezyen ağ euler çözücüsü ve gaz enjeksiyonuna dayalı iç akışlara uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93263 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TWO-DIMENSIONAL TIME-DEPENDENT EULER SOLVER FOR MOVING BOUNDARIES IN CARTESIAN GRIDS APPLTED TO INJECTION DRIVEN INTERNAL FLOWS Pekkan, Kerem Ph.D., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ahmet Ş. ÜÇER November 2000, 167 pages A Cartesian grid Euler solver is developed for 2D applications involving arbitrary combinations of stationary and moving boundaries. Some standard Cartesian grid procedures are revised. The systematic handling of degenerate cells, which is the requirement for a practical moving boundary Cartesian solver is accomplished. Boundary offsetting in Cartesian grids with examples from special applications is presented. Flux calculation procedures in finite volume solvers, for stationary-grid, moving-grid and moving solid boundaries are reviewed utilizing the fundamental Godunov method with an exact Riemann solver. Selected examples illustrate independently complex geometry and boundary movement handling features. The solution method is progressively developed, leading to applications in multi- dimensions and applied to axisymmetric internal flows in Solid Propellant Rocket Motors. Keywords: Cartesian grid methods, Euler solutions, Finite volume, Moving boundary problems, Offsetting, Grain Buraback, Internal Flows, Solid Propellant Rocket Motors, Axisymmetric. Riemann Solvers in

Summary:

oz HAREKET EDEN SINIRLARDA DXI BOYUTLU ZAMANA BAĞLI KARTEZYEN AĞ EULER ÇÖZÜCÜSÜ VE GAZ ENJEKSİYONUNA DAYALI İÇ AKIŞLARA UYGULANMASI Pekkan, Kerem Doktora, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet ÜÇER Kasım 2000, 167 sayfa Hareket eden ve sabit sınırların herhangi değişik geometrilerdeki kombinasyonunu kapsayan iki boyutlu uygulamalara yönelik Kartezyen çözüm ağlarında çalışan bir Euler çözücüsü geliştirilmiştir. Standart Kartezyen çözüm ağı prosedürleri gözden geçirilerek değiştirilmiş. Hareket eden sınır problemlerine yönelik tasarlanmış, pratik bir Kartezyen çözücü için gerekli olduğu görülen, dejenere elemanların sistematik takibi sağlanmıştır. Offset eden sınırların, özel uygulamalardan alınmış örnekleri sunulmuştur. Sabit-ağ, hareketli-ağ ve hareket eden katı sınırlan için akı hesap yöntemleri, temel kesin bir Riemann cözücülü Godunov metodu açısından ele alınarak derlenmiştir. Geliştirilen metodun sınır hareketli ve karmaşık geometrilere uygunluğu seçilen örneklerle ayrı ayn gösterilmiştir. Çözüm metodu adım adım geliştirilerek, çok boyutlu uygulamalarda ve son olarak bir katı yakıtlı roket motorunun eksenel iç akış çözümünde kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kartezyen çözüm ağı metodlan, Euler çözümleri, Sonlu hacim, Hareketli sınır problemleri, Ofsetleme, Çekirdek geriye yanma, İç akışlar, Katı yakıtlı roket motorları, Eksenel simetrik. Riemann çözücüleri iv