Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Two-echelon inventory problem with recoverable items

Tamir edilebilir bir ürün için iki seviyeli bir envanter problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121601 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TWO-ECHELON INVENTORY PROBLEM WITH RECOVERABLE ITEMS Tavşancı, Levent M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof. Dr. Nesim ERKİP December 2002, 91 pages In this study, a two-echelon inventory system with one-for-one replenishments for a single type of recoverable item is considered. The inventory is reviewed continuously while demand occurs with exponential failure rates at the lower echelon. The replenishments for the backordering bases are supplied either from the central depot or from a neighboring base via lateral transshipments. The effects of incorporating a new inventory control variable (hold back level, H) on the emergency lateral transshipments that limits the extent of the lateral supply between IIIbases are investigated. Given the stock levels of the locations and the limiting parameter for the emergency lateral transshipments (ELTs) as the decision variables, two Markov models are used to determine the fractions of backorder situations and the lateral transshipments at the bases by an approximate decomposition scheme. A numerical example is provided in order to observe the effects of the proposed method. Keywords: Multi-Echelon Inventory System, Recoverable Item, Lateral Transshipments, Markov Model. IV

Summary:

oz TAMİR EDİLEBİLİR BİR URUN İÇİN İKİ SEVİYELİ BİR ENVANTER PROBLEMİ Tavşancı, Levent Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nesim ERKİP Aralık 2002, 91 sayfa Bu çalışmada tek bir tamir edilebilir malzeme tipi için bire bir ikmallerin yapıldığı bir envanter sistemi düşünülmüştür. Envanter sürekli olarak takip edilmekte ve talep alt seviyede üssel bozulma oranıyla gelmektedir. Talebi karşılayamayan lokasyonlar için ikmaller merkezi depodan ya da komşu başka bir lokasyondan transfer yapılarak sağlanmaktadır. Çalışmada, sisteme lokasyonlar arası transferlerin miktarını kısıtlayacak şekilde yeni bir envanter kontrol değişkenini (elde tutma seviyesi, H) eklemenin etkileri incelenmiştir. Lokasyonlardaki stok seviyeleri ve eldetutma seviyeleri karar değişkeni olarak verilerek, iki Markov modeli oluşturulmuş ve talebin stoklardan karşılanamadığı durumların ve lokasyonlarda transfer yapma durumlarının oranları ayrıştırma yöntemiyle yaklaşık olarak bulunmuştur. Önerilen metodun etkilerini gözlemlemeye yönelik sayısal bir örnek çözümü de verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çok Seviyeli Envanter Sistemi, Tamir Edilebilir Malzeme, Transfer, Markov Modeli. vı w®WSMmu&v®n merkez!