Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A two-sided CUSUM for first-order integer-valued autoregressive processes of poisson counts

Birinci dereceden tamsayı değerli otoregresif poisson sayımlar için çift taraflı CUSUM kontrol grafiği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286275 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Count data are often encountered in manufacturing and service industries due to ease of data collection. These counts can be useful in process monitoring to detect shifts of a process from an in-control state to various out-of-control states. It is usually assumed that the observations are independent and identically distributed. However, in practice, observations may be autocorrelated and this may adversely affect the performance of the control charts developed under the assumption of independence. In this thesis, the cumulative sum (CUSUM) control chart for monitoring autocorrelated processes of counts is investigated. To describe the autocorrelation structure of counts, a Poisson integer-valued autoregressive moving average model of order 1, Poisson INAR(1), is employed. Changes in the process mean in both positive and negative directions are taken into account while designing the CUSUM chart. A trivariate Markov Chain approach is utilized for evaluating the performance of the chart.

Summary:

Sayım verilerine üretim ve servis sektörlerinde sıkça rastlanmaktadır. Bu sayımlar bir sürecin kontrol içi durumdan çeşitli kontrol dışı durumlara geçişlerini tespit etmek için süreç izlemede yararlı olabilirler. Genelde gözlemlerin bağımsız ve eş dağılımlı olduğu varsayılır. Ancak, pratikte gözlemler özilintili olabilir ve bu durum bağımsızlık varsayımı altında oluşturulan kontrol grafiklerinin performansını olumsuz etkileyebilir. Bu tezde, özilintili süreç sayımlarının izlenmesi için kümülatif toplam (CUSUM) kontrol grafiği araştırılmıştır. Sayımların özilinti yapısını tanımlamak için birinci derece Poisson tamsayı değerli otoregresif hareketli ortalama modeli, Poisson INAR(1), kullanılmıştır. CUSUM grafiği tasarlanırken süreç ortalama değerindeki pozitif ve negatif yönlerdeki değişimler dikkate alınmıştır. Grafiğin performansını değerlendirmek için üç-değişkenli bir Markov Zinciri yaklaşımından yararlanılmıştır.