Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A type system for combinatory categorial grammer

Ulamsal dilbilgisi için bir tür sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143390 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TYPE SYSTEM FOR COMBINATORY CATEGORIAL GRAMMAR Erkan, Güneş M.S., Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Cem Bozşahin August 2003, 43 pages This thesis investigates the internal structure and the computational representation of the lexical entries in Combinatory Categorial Grammar (CCG). A restricted form of typed feature structures is proposed for representing CCG categories. This proposal is combined with a constraint-based modality system for basic categories of CCG. We present some linguistic evidence to explain why both a unification-based feature system and a constraint-based modality system are needed for a lexicalist framework. An implementation of our system is also presented. Keywords: Combinatory Categorial Grammar, type hierarchy, unary modality m

Summary:

oz ULAMSAL DİLBİLGİSİ İÇİN BİR TUR SİSTEMİ Erkan, Güneş Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Cem Bozşahin Ağustos 2003, 43 sayfa Bu tez, CCG (Ulamsal Dilbilgisi) 'nin sözlük birimlerinin iç yapısını ve berimsel gösterimini incelemektedir. CCG kategorilerinin gösterimi için tür temelli özellik yapılarının sınırlandırılmış bir formu önerilmektedir. Bu öneri, CCG'nin temel kategorileri için tasarlanmış bir kip sistemiyle birleştirilmiştir. Sözlüksel formalizasyonlarm niçin hem eşleme-temelli hem de kısıt-temelli sistemlere gereksinim duyduğunu açıklamak için bazı dilbilimsel kanıtlar gösterilmiştir. Sistemimizin bir uygulaması da sunulmak tadır. Anahtar Kelimeler: Ulamsal Dilbilgisi, tür hiyerarşisi, tekli kip iv