Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A typology of ancient theatres in modern Spain and Greece a geo-historical approach

İspanya ve Yunanistan'daki antik tiyatroların bir sınıflaması jeo-tarihsel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167466 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TYPOLOGY OF ANCIENT THEATRES IN MODERN SPAIN AND GREECE A GEO-HISTORICAL APPROACH Aktöre, Zeynep Ph.D., Department of Architecture Supervisor Prof. Dr. Cevat Erder May 2005, 457 pages This study offers an inquiry into the historical context of the invention, consolidation, and on-going popularity of the ancient theatre typology based on the Greek-Roman 'binarism', for a better understanding of ite philosophical and theoretical foundations, ft scrutinises those foundations in order to discover, in their limitations for an assessment and restitution of the architectural characteristics of extant ancient theatre remains, a new set of variables for devising an alternative method of classification that adopts the 'network' model. The classification made on the basis of the geographical distribution of the extant ancient theatre remains in modem Spain and Greece according to their size, their construction period, and the construction technique applied in their cavea enables an interpretation of Roman period theatre construction activity in these two regions of the Mediterranean from a 'geo-historical' point of view, in the light of the variety of processes expressed by the term 'Romanisation'. A comparative analysis of the examples in the two study areas along Fernand Braudel's three historical time planes reveals the structural differences between the two corresponding provinces of the Roman Empire, highlighting the usefulness of adopting a 'rhizomatic' model instead of a 'binary one in typological studies of ancient theatre architecture for their better integration into contemporary discourses emphasizing 'cultural diversity' and 'change' in the Mediterranean basin. Keywords: ancient theatre architecture, Spain, Greece, Romanisation, Fernand Braudel iv

Summary:

oz İSPANYA VE YUNANİSTAN'DAKİ ANTİK TİYATROLARIN BİR SINIFLAMASI JEO-TARİHSEL BİR YAKLAŞIM Aktöre, Zeynep Doktora, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Cevat Erder Mayıs 2005, 457 sayfa Bu çalışma, Yunan-Roma ikili karşıtlığı üzerine kurulu antik tiyatro sınıflamasının ortaya çıktığı, kalıplaştığı ve hala süren popülerliğine ulaştığı tarihsel ortamı inceleyerek, felsefi ve kuramsal temellerini daha iyi anlamaya çalışmaktadır. Bu temellerin günümüze gelen antik tiyatro kalıntılarının değerlendirilmesi ve tamamlanmasına getirdiği kısıtlan irdeleyerek, 'ağ' modelini benimseyen farklı bir sınıflama yöntemi geliştirebilecek yeni bir değişken dizisine ulaşmayı denemektedir. İspanya ve Yunanistan'daki antik tiyatro kalıntılarının izleyici kapasitesine, inşa dönemlerine ve cavea bölümünün inşasında kullanılan tekniğe göre coğrafi dağılımını temel alarak yapılan sınıflama, Akdeniz'in bu iki bölgesinde Roma döneminde gerçekleşen tiyatro inşa faaliyetine, 'jeo-tarihsel' bir yaklaşımla, 'Romalılaşma' terimi ile ifade edilen çeşitli süreçler ışığında bir yorum getirmeye olanak sağlamaktadır. Her iki çalışma alanındaki örneklerin Femand Braudel'in önerdiği üç tarihsel zaman düzlemine göre karşılaştırmalı bir çözümlemesi, Roma İmparatorluğu'nun bu iki bölgeyi kapsayan eyaletleri arasındaki yapısal farklılıkları ortaya çıkararak, antik tiyatro mimarisini sınıflandırmaya yönelik çalışmaların Akdeniz havzasındaki 'kültürel çeşitlilik' ve "değişimi vurgulayan çağdaş söylemlere daha iyi eklemlenmesini sağlamada 'ikili' model yerine 'köksap' modelini benimsemenin faydalarına ışık tutmaktadır. Anahtar Sözcükler, antik tiyatro mimarisi, ispanya, Yunanistan, Romalılaşma, Fernand Braudel