Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Unity power factor resonant inverter with single transistor for induction cooking

Endüksiyon ocağı için bir güç faktöründe çalışan tek transistörlü rezonant evirici

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119077 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A UNITY POWER FACTOR RESONANT INVERTER WITH SINGLE TRANSISTOR FOR INDUCTION COOKING ÇOLAK, Barış M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. H. Bülent ERTAN April 2002, 124 pages To design and implement an induction cooking system for inductively heating a removable cookware rapidly in a very efficient way is the main object of this study. Induction heating has been mainly used for billet heating, surface heat- treating, and melting in the industry. Moreover, induction as a heating method has been proposed for use in cooktops as household appliances to replace the conventional resistive heaters and gas cooktops. In this thesis, the aim was to develop a resonant inverter circuit having essentially unity power factor input current. Besides, it was desired that the system could operate reliably in a wide range of power. Also audible noise that might be emitted from the device has to be minimized. Another important aspect was to detect the presence of a suitable cookware to save energy and to protect the system. The power circuit of induction cooker was controlled by an active power factor controller unit consisting of the chip MC33262 by Motorola. The parameters iiiof the elements of the power stage were calculated to meet the demands about power range. A circuit that identifies and warns the user about the suitability of the cookware is developed and presented. The embodiment of the designed system was produced and tested to verify that it meets the demands. The system was aimed to be cost effective, so the power circuit was implemented with a single transistor. The results are presented at the end of the thesis. Keywords: Induction Heating, Induction Heater, Induction Cooker, Induction Cooktop, Quasi-Resonant Inverter, Unity Power Factor Operation. IV

Summary:

öz ENDÜKSİYON OCAĞI İÇİN BİR GÜÇ FAKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TEK TRANSİSTORLU REZONANT EVİRİCİ ÇOLAK, Barış Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. Bülent ERTAN Nisan 2002, 124 sayfa Bu çalışmanın esas amacı taşınabilir bir tencereyi endüksiyon yoluyla çabuk bir şekilde ve yüksek verimde endüksiyon yoluyla ısıtan bir endüksiyon ocağı tasarlamak ve gerçekleştirmektir. Endüstride endüksiyon ısıtıcıları demir kütük ısıtmasında, yüzey ısıtması yoluyla yüzey sertleştirilmesinde ve eritmede kullanılmaktadır. Ayrıca endüksiyon yoluyla ısıtma metodunun elektrikli ev aleti olarak geleneksel dirençli ısıtıcılarının ve gazlı ocakların kullanılması önerilmiştir. Bu tezde, amaç girişte güç faktörü bir olan bir resonant evirgeç geliştirmekti. Ayrıca sistemin geniş bir güç aralığında güvenli bir şekilde çalışması öngörülmüştür. Cihazdan yayılabilecek olan duyulabilir gürültünün de en aza indirgenmesi gereklidir. Başka önemli bir nokta ise sistemin üzerinde uygun bir tencere olup olmadığım hem enerji tasarrufu açısından hem de sistemi korumak açısından algılamasıdır.Endüksiyon ocağının güç devresi Motorola'nın MC33262 cipini içeren bir aktif güç faktörü kontrol birimi tarafından kontrol edilmektedir. Güç katının elemanlarının parametrik değerleri güç erimi açısından hesaplanmıştır. Tencerenin tipini tanıyan ve kullanıcıyı uyaran bir devre geliştirilmiş ve sulanmıştır. Tasarlanan sistemin donanımı üretilmiş ve isterleri karşılayıp karşılamadığı test edilmiştir. Sistemin düşük maliyetli olması hedeflendiğinden tek transistorlu bir güç katı kullanılmıştır. Sonuçlar tezin sonunda sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Endüksiyonla Isıtma, Endüksiyon Isıtıcısı, Endüksiyon Pişiricisi, Endüksiyon Ocağı, Yan-Rezonant Evirici, Bir Güç Faktöründe Çalışma. vı