Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

2001

A ve E vitamini tedavisinin, venöz iskemi reperfüzyon hasarı üzerindeki koruyucu etkilerinin sıçan aksiyel karın deri flebi modelinde araştırılması

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 103110

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Serbest flep transferinde, aksiyal fleplerde ve replantasyon cerrahisinde venöz staza bağlı iskemi reperfuzyon hasan sıkça karşılaşılan bir problemdir. İskemi reperfuzyon hasarının tedavisinde, hasan oluşturan her basamağa ayn ayn tedavilerin kombinasyonu en yüksek basan oranına ulaştırır. A ve £ vitaminleri, antioksidan özellikleri sebebiyle arteryal iskemi reperfuzyon hasan tedavisinde bir çok kombinasyonda çeşitli derecelerde başanya ulaşmış iki nonenzimatik ajandır. Venöz staz sonucu oluşan doku hasarının patofizyolojisi arteryel iskemi sonrası oluşan doku hasarının patofizyolojisinden farklıdır ve daha fazla doku hasanyla sonuçlanır. A ve E vitaminlerinin, venöz iskemi reperfuzyon hasan tedavisinideki başansı ise araştırılmamıştır. Bu çalışmada önce, sıçanlarda epigastrik arter pediküllü abdominal ada flebinde venöz staza bağlı reperfuzyon hasan modeli standartize edilmeye çalışıldı. Venöz iskemi reperfuzyon hasan, antioksidan A ve E vitamini kombinasyonu ile tedavi edildi. Tedavinin başansı flep canlılığının gözlenmesi ve biyokimyasal olarak serbest radikal ürünleri ve antioksidan sistem ürünlerinin ölçülmesi ile değerlendirilmeye çalışıldı. Deneyin ilk basamağında herbirinde sekiz adet yetişkin Spraque Dawley cinsi sıçan bulunan beş adet grup oluşturuldu. Sıçanlar 50 mg/kg ketamİn ile uyutuldu ve 3x6 cm' lik epigastrik arter pediküllü nörovasküler abdominal ada flebi kaldırıldı, ven disseke edildi ve klemplendi. Flep yerine iade edildi. Sırasıyla iki,beş,yedi, dokuz ve on saatlik venöz staz sonrası klempler açıldı ve flepler beş gün süreyle izlendi. Altıncı günde flep yaşam alanlan Sasaki'nin yöntemine uygun olarak değerlendirildi ve gruplarda sırasıyla % 100,% 100, %82, %20 ve %3'lük ortalama canlı flep alanlan bulundu. Dokuz saatlik iskemi süresi, hem yaygın reperfuzyon hasarının gözlenmesi, hem de 'reflow' oluşması nedeniyle deneyin ikinci basamağı için uygun zaman olarak değerlendirildi. Deneyin ikinci bölümünde beşer hayvandan oluşan dört grup oluşturuldu.Hayvanlara preoperatif beş gün boyunca sırasıyla total 0.5 cc 39izotonik; 50 mg/kg E vit; 20 mg/kg A vit ve 50 mg/kg E vit + 20mg/kg A vit intraperitoneal yolla verildi.Epigastrik arter pediküllü 3x5 cm nörovasküler ada flebi kaldırıldı ve 9 saat venöz iskemede bırakıldıktan sonra 5 gün süre ile gözlendi.Altıncı günde sıçanların kanlan biyokimyasal değerlendirme amacı ile intrakardiyak alındı ve yaşayan flep alanları hesaplandı. Biyokimyasal değerlendirmede oksidatif stresi göstermek için lipid peroksit düzeyi,antioksidan mekanizmayı değerlendirmek için süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi,glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitesi ve total tiol (t-SH)miktan ölçüldü.Elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde Ki-Kare (X2 ) testi kullanıldı. Grup sayısı beşin altında olan değerlendirmelerde Fisher Keskin Ki- Kare testinden yararlanıldı. Parametrik olmayan değerlendirmeler için Mann-Whitney U testi uygulandı. Kontrol grubunda %16,E vit grubunda %27,A vit grubunda %50 ve A vit +E vit grubunda %92 ortalama canlı flep alanına ulaşıldı. İstatistiksel olarak kontrol grubu, E vit grubu ve A vit grubu arasında fark bulunamadı. (p>0.05) Kontrol grubu ile A+E vitamini grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur.(p<0.05) Biyokimyasal değerlendirme sonuçlarına bakıldığında her üç gruptada lipid peroksit düzeylerinde fark yoktu. Her üç grupta t-SH ve GPx aktiviteleri azalmış,SOD aktiviteleri ise artmıştı. Çalışmamızda, venöz iskemi reperfüzyon hasarının tedavisinde proflaktik olarak verilen E ve A vitaminlerinin tek basma etkili olmadığı, A ve E vitamini kombinasyonunun sinerjistik etki oluşturarak flep canlılığında yüksek basan sağladığı sonucuna varılmıştır. 40 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: