Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

A web based GIS mashup for archaeology

Arkeoloji için ağ tabanlı CBS melez uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268224 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Information technologies have achieved an important role in archaeology. The management,research and exchange of the large amount of data gathered from archeological sites needsthe tools of information technologies. The web based GIS combines the advantages of bothGIS and the Internet technologies. This system can be used as a tool that helps to supportthe management of information for archaeological sites and provides support functions forspecialists.This web based system can hold many types of archaeological site data from smallexcavation campaigns to large sites. The system consists of a relational database, a webserver, and a GIS mapping server. Google Maps Server is used as a GIS mapping serverin this study. The client computers require only the availability of a proper browser thatsupports javascript and ajax technologies. With this system, Google Maps can be used as anarchaeological research tool for everybody interested in archaeology. In a general, everybodycan reach the system using their web browsers in order to search and retrieve informationregarding archaeological sites. This system also enables specialists to upload, search andshare archaeological data. The aim of this study is to provide easy and simple access to theGIS related archaeological site information in Turkey, using a web based and user friendlyinterface and share the information the information with specialists all over the world.

Summary:

Bilgi teknolojileri arkeoloji'de onemli bir rol elde etmistir. Arkeolojik alanlardan toplananbüyük miktarlardaki verinin yönetimi, araştırılması ve alışverisi bilgi teknolojileri araçlarıgerektiriyor. Web tabanlı CBS, CBS ve internet teknolojisinin avantajlarını birlestirir. Bu sis-tem, arkeolojik alanların bilgi yönetimine yardımcı destek ve uzmanlar için destek fonksiyon-larını sağlayan bir araç olarak kullanılabilir. Bu web tabanlı sistem orneğin, küçük kazı kam-plarından büyük alanlarına kadar ,çok çesitli arkeolojik alan verilerini tutabilir. Sistem, biriliskisel veritabanı, bir web sunucusu ve bir CBS harita sunucusundan oluşur. Bu çalışmadaCBS harita sunucusu olarak Google Maps kullanılmıstır. Kullanıcı bilgisayarlarında sadeceJavascript ve Ajax teknolojilerinin kullanılabilirliğini destekleyen uygun bir tarayıcı gerek-tirir. Bu sistem ile, Google Maps, arkeoloji ile ilgilenen herkes icin bir arkeolojik araştırmaaracı olarak kullanılabilir. Genel bir şekilde, herkes sisteme arkeolojik alanara ilişkin bilgiaramak ve almak için web tarayıcılarını kullanarak ulaşabilir. Bu sistem aynı zamanda uz-manlara arkeolojik verileri yüklemeyi, aramayı ve paylaşmayı etkin kılar. Bu çalışmanınamacı, Türkiye deki CBS ile ilgili olan arkeolojik alan bilgilerine, web tabanlı ve kullanıcıdostu arayüzü kullanarak, kolay ve basit erisim sağlamak ve bu bilgileri dünyanın her tarafındakiuzmanlarla paylaşmak.