Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A workflow based online software review system

İş akışı tabanlı çevirimiçi bir yazılım gözden geçirme sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153279 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A WORKFLOW BASED ONLINE SOFTWARE REVIEW SYSTEM Çifci, Hasan M.S., Department of Information Systems Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Onur Demirörs June 2004, 123 pages Software review is an effective and efficient way for detecting defects in software artifacts. To improve the effectiveness and the efficiency of software review, a variety of software review techniques have been developed. Furthermore, computer support has been used to facilitate the software review process. Accordingly, several software review tools have been developed. Although existing tools provide new solutions to support software review, in general they suffer from a number of shortcomings. In this study, a brief description about major software review techniques is given along with the summary of the process. Additionally, existing tools and their features are briefly explained and a comparison between them is done. This study focuses on the development of a Web based review tool that has a workflow definition capability in order to support every kind of software review processes. Keywords: Online Software Review, Workflow Based Software Review, Web Based Software Review. IV

Summary:

Öz İŞ AKIŞI TABANLI ÇEVRİM İÇİ BİR YAZILIM GÖZDEN GEÇİRME SİSTEMİ Çifci, Hasan Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Onur Demirörs Haziran 2004, 123 sayfa Yazılımın gözden geçirilmesi, yazılım ürünlerinde bulunan hata ve eksikliklerin etkili ve verimli bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlayan yöntemlerden biridir. Gözden geçirme işleminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için çeşitli yazılım gözden geçirme teknikleri geliştirilmiştir. Buna ek olarak, yazılım gözden geçirme sürecini kolaylaştırmak için bilgisayar desteği kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden bir çok yazılım gözden geçirme aracı geliştirilmiştir. Mevcut araçlar, yazım gözden geçirme işlemini desteklemek için yeni çözümler ortaya koymalarına rağmen, genellikle bir takım yetersizlikle sahiptirler. Bu çalışmada, önemli yazılım gözden geçirme teknikleri ve süreçleri hakkında kısa açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca, mevcut araçların özellikleri kısaca açıklanmış ve bu araçların kıyaslamaları yapılmıştır. Bu çalışma, her tür yazılım gözden geçirme sürecini destekleyebilmek için iş akışı tanımlama kabiliyetine sahip, Web tabanlı bir yazılım aracının geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çevrim İçi Yazılım Gözden Geçirme, İş Akışı Tabanlı Yazılım Gözden Geçirme, Web Tabanlı Yazılım Gözden Geçirme.