Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Workflow-electronic document management system for project monitoring

Proje izleme için bir iş akışı-elektronik doküman yönetim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116402 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A WORKFLOW-ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MONITORING YASAGAN, Muhammet Ahmet M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tayyar ŞEN December 2001, 127 pages In project-driven R&D organizations, due to the coordination problems appearing as a result of expansion, in addition to the application of traditional project management techniques, forming an effective workflow infrastructure and establishing a fast and active monitoring and control system both for individual project and for the entire group of active projects become essential. In this study carried out at TÜBİTAK-BİLTEN for the purpose of meeting the above requirements mentioned, web-based workflow management-electronic document management system for project monitoring that can be used by the staff of the IIIinstitute was developed as a limited pilot application. While developing this system, TÜBİTAK's regulations, TÜBİTAK Management Information System that is partly in use, and the structure that is formed by fulfilling the requirements of the ISO 9001 standards were taken into consideration. Keywords: Workflow Management, ISO 9001 and Documentation, ISO 9001 and R&D Institution, Document Management. IV

Summary:

oz PROJE İZLEME İÇİN BİR İŞ AKIŞI-ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ YASAGAN, Muhammet Ahmet Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç.Dr. Tayyar ŞEN Aralık 2001, 127 sayfa Proje bazlı çalışan Ar-Ge kuruluşlarında, büyümenin sonucunda ortaya çıkan eşgüdüm sorunları nedeniyle, geleneksel proje yönetimi tekniklerinin uygulanmasının yanısıra etkili bir iş akışı altyapısının oluşturulması ve hızlı ve etkin bir izleme ve kontrol sisteminin hem her bir proje için hem de yürütülen tüm projeler için kurulması, ihtiyaç haline gelmektedir. TÜBİTAK-BİLTEN'de yukarıda anılan ihtiyaçların karşılanması amacı ile yapılan bu çalışmada, tüm enstitü çalışanları tarafından Internet ve Intranet üzerinden proje izleme amaçlı kullanılabilecek bir iş akışı ve elektronik doküman yönetim sistemi birpilot uygulama olarak geliştirilmiştir. Bu sistem geliştirilirken, TÜBİTAK'ın mevzuatı, kısmen kullanımda olan TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi ve ISO 9001 standardının gerekleri yerine getirilerek oluşturulan yapı gözönünde bulundurulmuştur. Anahtar Kelimeler: iş Akışı Yönetimi, ISO 9001 ve Dokümantasyon, ISO 9001 ve Araştırma Geliştirme Kuruluşları, Doküman Yönetim Sistemi. vı