Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Nükleer Fizik Bilim Dalı

2004

A~100 bölgesindeki kollektivite başlangıcının,(α.2n)reaksiyonundan oluşan 98Ru çekirdeğinde incelenmesi

Investigate the beginning of collectivity in A~100 region at 98Ru nuclei by using (α.2n) reaction

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 184386

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada kollektif özellik gösteren en hafif Ruthenium ızotopu olan Ru (α ,2n) reaksiyonu kullanılarak elde edilmiştir. (α, 2n) reaksiyonları seviye şemasınımümkün spin ve enerjide tamamlamayı sağlar. Bu çalışmada Ru' un seviyeşeması J=15 spinine sahip olan 6591 keV seviye enerjisine kadar kurulmuştur.Bununla birlikte asıl odaklanılan konu 98Ru' un düşük uyarılmış seviyeleridir.Deney sonrası veri analizinde, 3 fonon beşlisine kadar gözlenmeyen gecişlerinşiddetlerine de incelenerek 98Ru çekirdeğinin yapısının harmonik vibratör olduğufakat daha yukarıdaki fonon seviyelerinde ise bu vibrator yapının bozulduğugözlenmiştir. Bu sonuçların bilinen hiç bir model ile açıklanamadığı ve buçekirdeğin daha önceki çalişmalarda önerilen yorumlarla çeliştiği görüldü.YRAST B(E2) değerlerinde de bu nadir kural dışılık ayrıca gösterildi.

Summary:

The nucleus 98Ru the lightest collective Ru isotope, has been studied employing the(α,2n) reaction using YRAST Ball detectors. Reactions of this type provideessentially complete level schemes in certain spin ve energy ranges. This reactionpopulates sets of low and medium spin states up to rather high excitation energies.The level scheme of the Ru was constructed up to 6591 keV, with spins up toJ=15.The main focused subject is low-lying levels.The new data which is found after the experiment, as well as a systematic set oflimits on the intensities of unobserved transitions, reveal a structure that resemblesa near harmonic vibrator spectrum up through the 2-phonon triplet but shows analmost complete breakdown of vibrator structure thereafter. These results are notunderstood theoritically and are at variance with previous interpretations of thisnucleus. A rare anomaly in yrast B(E2) values is also pointed out.