Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

AB 5. genişleme sürecinde dahil olan 5 üye ülke ile Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin karşılaştırmalı analizi

A comparative analysis between 5 EU members on fifth enlargement of the European Union and Turkey in terms of their economic indicators

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205864 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez AB'nin 5 yeni üye ülkesi olan Malta, Litvanya, Slovenya, Polonya,Estonya ile Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve bu ülkelere sağlanan AB maliyardımlarının karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Çalışma Türkiye'nin1960'lardan bu yana AB tarafından sağlanan mali yardımlar tarihsel gelişimiçerçevesinde ekonomik göstergeler doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır.Karşılaştırmalı analiz, 5 yeni AB üyesi ülkelerin Türkiye gibi ekonomik zorluklar ilebaşa çıkmaya çalışırken AB mali yardımlarının ülkelerin ekonomik durum ve istikrarınıgüçlendirdiklerini göstermektedir.Özetle, Türkiye dinamik ve hızla büyüyen bir ülkedir; bu nedenle, AB maliyardımlarının ülke kalkınmasını diğer 5 yeni AB üyesinde olduğu gibi teşvik etmesinesebep olacağı düşünülmektedir.

Summary:

This thesis provides a comparative analysis between the new EU members ofMalta, Lithuania, Slovenia, Poland, Estonia and Turkey in terms of their economicindicators and EU financial aids they received. The study aims to analyze the historicaldevelopment in EU financial aids provided for Turkey since 1960s in accordance withthe economic indicators of Turkey. The comparative analysis shows that while the fivenew EU members had to overcome with the same economic difficulties like Turkey; theEU financial aids they received lead these countries to strengthen their economicpositions and stability, especially for Turkey.In sum, the assumption is that since Turkey is a dynamic and fast growingcountry; EU financial aids will foster the development of the country as in the 5 newEU members.