Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

AB sürecinde Türkiye'de süt ve süt ürünü üreten işletmelerde lojistik faaliyetler ve bir uygulama

In the progress of European Union logistics activities and an application at enterprises producing milk and dairy products ın Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 206009 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde işletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmesi için ve küresel rekabet ortamındaayakta kalabilmeleri için düşük maliyetli, yüksek kaliteli ürünler üretmeleri yanında,müşteri hizmet seviyesini yükseltmeleri de gerekmektedir. Böyle bir sürecin yaratılmasıiçin yeni teknik ve yaklaşımları işletmelerde kullanmak gerekmektedir. Lojistik kavramıda bu ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Uluslar arası pazarların büyümesi, teknolojinin gelişmesi ile işletmelerin organizasyonyapılarındaki lojistik faaliyetleri etkin bir şekilde uygulama ve denetlemek gerekmektedir.Çünkü herhangi bir lojistik faaliyette meydana gelen değişikliğin etkisi işletmenin bütünbirimlerinde hissedilecektir. Bu sebeple lojistik faaliyetlerin bir sistem yaklaşımıiçerisinde incelenmesi gerekmektedir.Bu çalışmanın birinci bölümünde lojistik faaliyetler incelenmiş, bütünleşik bir yaklaşımlaele alınmıştır. İkinci bölümde Avrupa Birliği ve Türkiye'deki süt sanayiinin mevcutdurumu ortaya konmuş ve üçüncü bölümde ise bir süt işletmesindeki lojistik faaliyetler buyaklaşım doğrultusunda değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir.

Summary:

Today, in order to provide the maintenance of enterprises and to keep its business inglobal competition; in addition to producing low-cost, high-quality products enterprisesshould also increase costumer service level. So as to create such a process, new techniquesand approaches need to be used in enterprises. Besides, the concept of logistics emergedfrom the result of this need.With the growth at international market, developments in technology; logistics activities atenterprises? organization structure must be carefully applied and controlled. Because achanging?s affect occurred in any logistics activity will be seen at enterprises? all sections.For this reason, logistics activities must be examined in a systematic approach.At the fist section of this study, logistics activities are examined and taken up with anintegrated approach. At the second section, Turkey?s milk industry?s present situation isintroduced and at the third section, logistics activities at a dairy enterprise are evaluated inaccordance with this approach and suggestions are made.