Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Teorisi Bilim Dalı

AB ve Türkiye'de ihracatın finansmanı, finansman kuruluşları ve Türk Eximbank örneği

Export finance, export financing agencies in EU and Turkey and Turk Eximbank as the Turkish model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257950 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İhracat, ülke ekonomilerinde iktisadi büyümeye etkisi nedeniyle önemli bir faktördür. Bu nedenle, ülkeler ihracat ile ihracat finansmanını geliştirme ve destekleme amacıyla çeşitli politikalar izlemekte ve kurumlar oluşturmaktadırlar. Her ülke, kendi iktisadi durumuna göre, mevcut yasal çerçevede kendi ihracat finansman mekanizmasını geliştirmektedir. İhracat finansmanını destekleme amacıyla devlet destekli oluşturulan kurum ya da kuruluşlar, genel kabul görmüş bir yaklaşımla ?eximbank? olarak adlandırılmaktadır.Eximbanklar ihracat finansmanında etkin rol oynamaktadırlar. AB (Avrupa Birliği)'deki eximbankların faaliyetlerinde ihracat kredi sigortası ve garantisi uygulamaları bulunmaktadır. Türkiye'nin resmi ihracat destek kurumu Türk Eximbank'ın faaliyetlerinde, AB'deki eximbanklarda olduğu gibi ihracat kredi sigortası ve garanti uygulamaları bulunmakta olup, farklı olarak kısa vadeli ihracat kredilerine ağırlık verilmektedir.Çalışmada; AB'deki eximbanklar ve Türk Eximbank incelenmiştir. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde; ihracat, ihracat teşvikleri ve ihracat finansmanı konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde, AB'deki ihracat finansmanı ve ihracat finansman kuruluşları incelenmiştir. Son bölümde ise, Türkiye'de ihracatın finansmanı ve Türk Eximbank ile AB'deki eximbankların uygulamalarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmayla; Türk Eximbank'ın, AB'deki eximbanklarda olduğu gibi, ihracat kredi sigortası ve garanti uygulamalarına devam ederek, kısa vadeli kredi programlarını ticari bankalara bırakması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Summary:

Exporting, is an important factor to a country?s economy due to its effect on economic growth. Therefore, countries export development and export financing establish varions instituons to promote support in order to pursue policies. According to the current legal frameworl of each country of each country in their own economic situation is improving its export financing mechanisms. The purpose of supporting state-sponsored export financing institutions or entities that are created with the generally accepted approach is known as eximbanks.Eximbanks play an active role in export financing. In EU (European Union) eximbanks applications comprise export credit insurance and guarantee programs. Such as in the EU, in Turkey Turk Eximbank acting as the Turkey?s official export support institution offers export credit insurance and guarantee programs and apart from that Turk Eximbank also extends export credits (both short term and long term) to Turkish exporters as a main export financing scheme.The study aims to examine Turk Eximbank and the eximbanks in the EU. Consisting a total of three parts, the first part of this study addresses exports, export promotion and export financing. In the second part export financing agencies and export financing are examined with in the EU. In the third and final chapter, export financing applications at Turk Eximbank is described and a comparison between the applications of Turk Eximbank and export financing agencies in the EU, is made. With this study, if has been concluded that Turk Eximbank should continue with the export insurance and guarantee applications like the export agencies operating in the EU and leave the credit disbursing issues to the commercial banks in Turkey.