Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

AB yapısal fonlarının istihdam üzerindeki etkisi: İspanya, Portekiz, Yunanistan

The effect of EU structural funds over employment: Spain, Portugal, Greece

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302069 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AB bütçesinin gelir kalemlerini vergiler ve GSMH katkıları oluştururken, gider kaleminin en büyük bölümünü fonlar oluşturmaktadır. AB bütçesine en büyük katkıyı GSMH'sı yüksek ülkeler sağlarken, fonlardan görece daha az katkıda bulunan ülkeler yararlanmaktadır. Bu durum, ülkelerin gümrüklerini kaldırarak pazarlarını serbest ticarete açmalarının bir karşılığı olarak görülmektedir.Yapısal fonlar da AB bütçesinin harcama kalemlerinde büyük yer kaplamaktadır. Yapısal fonlar, doğrudan destekler içerisinde değerlendirilmektedir. Fonların dağıtımında gelişmemiş bölgelere öncelik verilmiştir. Yapısal fonlar diğer harcama fonlarından kullanım amacı bakımından ayrılmaktadır.Yapısal fonlarda, ASF aracılığıyla istihdama doğrudan destek sağlanmıştır. Burada amaç hem işsizlikle mücadele hem de işten çıkarılan insanların ve gençlerin çalışma hayatına kazandırılması, istihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, çalışanların teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi için mesleki eğitimlerin verilmesi gibi projelere finansman sağlanmasıdır. Küçük bütçeli çok sayıda proje desteklenmiş, bu sayede daha çok kişiye ulaşılmak istenmiştir.Bu çalışmada örnek ülkeler olarak seçilen İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da uygulanan bazı ASF projelerine ve bu projelerin istihdama olan etkileri, söz konusu ülkelerin istihdam yapıları ile incelenmiştir. İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın örnek ülkeler olarak seçilmelerinin sebebi GSYİH' larının birlik ortalamasının %75'inin altında olması ve diğer az gelişmiş üye ülkelerden daha önce birliğe üye olmalarından dolayı fonlardan en çok yararlanan ülkeler olarak kabul edilmelerinden kaynaklanmaktadır.Fondan yararlananların kısıtlı olması, genel ekonomik konjonktürün istihdam üzerindeki belirleyici etkisi ve kısıtlı ekonometrik veri seti nedeniyle kesin sonuçlara ulaşılamamıştır.AB Yapısal Fonları, sadece yeni iş yaratmayı desteklememektedir. Mevcut sistemin iyileştirilmesi, gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması ve bölgesel yakınsama hedeflerine ulaşılmasına aracılık etmektedir. Tüm bu sonuçlar birleştirildiğinde yapısal fonların istihdam üzerindeki etkisinin küçük fakat olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Summary:

Income items of the EU budget consist of taxes and GNP contributions, while the largest expense item is the funds. The countries with higher GNPs contribute most to the budget whereas less contributive countries benefit more from the funds. This has been considered as a trade-off for those countries for eliminating customs and opening their markets to free trade.Also structural funds have been large expense item in the EU budget. The structural funds are considered among direct aids. The priority in the distribution of the funds has been given to underdeveloped regions. Structural funds are different from other funds in their intended use.The structural funds have provided direct assistance to employment through European Structural Funds (ESF) with the aim of fight against unemployment, reemployment of laid-off people, gender equality in employment, and financing vocational training in order to keep the labor up with the technological advancements. Mostly, low-budget projects were assisted in order to reach more people.Spain, Portugal and Greece were selected as the case studies for this work for the fact that these countries? GNPs were lower than the 75% of the EU average and they utilized these funds more than any other members as they became members before the other less developed member states. Some ESF projects and their effects on the employment in these countries have been analyzed with these countries? employment structures.However, no certain results were reached because of the limited number of those who utilize the funds, insufficient econometric data set, and the decisive effect of general economic conjuncture over employment.The EU structural funds not only encourage job creation. They also contribute to the betterment of the existing system, reducing inequality in income distribution, and achieving regional convergence. In the light of all these data, it can be concluded that the effect of the structural funds over employment has been little but efficient.