Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Abbasi dönemi Arap edebiyatında Zındıklık (H.133-442/M.750-1050)

Zindaqa at Abbaid period in Arabic literature (H.133-442/M.750-1050)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Abbâsû dönemi Arap edebiyatında zındıklık konusu ve zındıklıklasuçlanan şair ve edebiyatçıları ele almaktadır. Bir giriş ve iki bölümdenoluşmaktadır. Girişte zındık kavramının anlamı, Arap literatürüne girişi ve tarihselsüreci hakkında bilgi verilmiş ve konunun kaynakları üzerinde durulmuş ve klasikkaynaklarda müstakil başlık altında ele alınmayan zındıklık konusunda verilenbilgiler ve yapılmış olan modern araştırmalar eleştirel bir bakışla incelenmiştir.Birinci bölümde zındıklığın doğuşundaki etkenler, zındıklık bağlamındaAbbasi yöneticileri, zındıklık şuubiye ilişkisi, kitlesel zındıklık hareketleri,zındıklıkla mücadele ve zındıklığın cezası konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde iseAbbasi döneminde zındıklıkla suçlanan edip ve şairler iki başlık altında elealınmıştır. Bu bölümde suçlama gerekçeleri üzerinde durulmuştur. Zındıklıklasuçlanan şairler hakkında ileri sürülen iddialar, bu suçlamayı yapan halifelerle diğersaray erkanının yaşam biçimleri ve kurdukları ilişkiler bağlamında ele alınmakta vesiyaset-edebiyat ilişkisi açısından sergilenen bazı tutarsızlıklara işaret edilmiştir.

Summary:

This study is about zandaqa in Arabic literature and treats the poets andauthors who had been accused of zindiq in Abbasid period. It consists of theintroduction and two chapters. In introduction, various meanings of zindiq and whenit began to be used in Arabic literature and its historical development are researchedwith typical examples. The information about zandaqa, which has not been givenunder a main title in traditional literature and modern studies about this subject isstudied with a critical point of view.Chapter I is about the factors in appearance of zandaqa and the ruling class ofAbbasids in this context and the relationship between zandaqa and shuubiya and themass actions of zindiqs and the fights against zandaqa and the punishment of zindiq.Chapter II treats the authors and poets who had been accused of zindiq at Abbasidperiod in two titles. In this chapter possible reasons of these claims are criticized incontext of the ways of lives and relationships of caliphs and the other members of thepalace.Lastly some inconsistencies existed in the relationships between politics andliterature at this period are pointed out.