Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

Abbasi Döneminde Hint Okyanusu Ticareti

Indian Ocean Trade in the Abbasid Period

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 627026 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hint okyanusu eski çağlardan günümüze kadar ticarette önemli bir role sahip olan okyanuslardan biridir. Dünyanın birçok kıtasına uzanan coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca Hint okyanusunun ticari rolü mevcut idi. Ayrıca ondan Kızıldeniz ve Basra körfezi de oluşmaktadır ki bu bölgelerin halkı ticari faaliyetlerde tecrübe sahibidir. Abbasi döneminde yaşam alanlarında toplumun gelişmesiyle en parlak dönemini yaşadı, medenileşti, ihtiyaçları da çeşitlendi. Abbasi hilafetinin Bağdat'a taşınmasıyla Basra körfezi ve güney doğu Asya'ya özel ilgi gösterildi. Uzak doğuya giden deniz yolu güvenliğini sağlamakta hilafetin katkısı açıktır. Bütün bunların, Abbasiler döneminde denizciliğin gelişmesine büyük bir katkısı oldu ki o dönemde uluslararası ticarette tam egemenliğe sahip olmuşlardı. Abbasiler denizcilik ve uluslararası ticaretle iştigal ettiler. Faaliyet alanları oldukça genişledi. Ummanlılar ve Siraflılar körfezde ve Hint sularında çalışan çok sayıda gemiye sahip oldular. Abbasi döneminde Müslüman tüccarların faaliyetleri körfezle sınırlı kalmadı. Faaliyetleri Çin denizi, Hindistan, Güneydoğu Afrika, Yemen, Kızıldeniz ve Habeşistan'a da ulaştı. Abbasilerin en önemli ekonomik kaynaklarından kontrol altına aldıkları büyük ticari güzergâhlardı. Bu ise körfez, Kızıldeniz ve Akdeniz güzergâhlarından gelen doğu ticaretini kontrol etmelerini sağladı. Ayrıca bu güzergâhların güvenliğini sağlayıp korudular.

Summary:

The Indian Ocean is one of the oceans that played an important role in trade, from ancient times to the present era. The Indian Ocean also had a large commercial activity throughout the historical ages, due to its geographical location if it extends to all continents in the world, as it was branching from the Red Sea and the Persian Gulf, whose peoples had great experience in commercial activity. The Indian Ocean was one of the most important places of commercial activity in the Abbasid era. The population diversity and productive activity found on its beaches and its differences from one region to another have had a great impact on the establishment of trade exchange between the Abbasid state and the countries of the Indian Ocean. The commercial activity reached its climax in the fourth century AH / 10th century AD. the Abbasid era was characterized by prosperity in matters of life. As a result of the development of society, its needs were civilized, and its needs multiplied. The Abbasid caliphate moved to Baghdad and the special interest that accompanied it in the Arab Gulf and Southeast Asia, and the trade shifted from the Red Sea to the Indian Ocean, in addition to the efforts of the rulers of the Abbasid state to secure the sea route to the Far East, All of this had a major impact on the development of navigation for the Abbasids on a large scale, as they had full control over international trade at the time. The Abbasids undertook shipping and international trade, and their activities expanded to an unprecedented degree. The Omanis and the Serafians (Iranians) owned many ships operating in the Indian Ocean. The activity of Muslim merchants in the Abbasid era did not stop in the Gulf, but their activities extended beyond it, as their activity reached the China Sea, India, neger, Yemen, Red Sea, and Abyssinia. The most important economic resources of the Abbasids were the major trading routes they controlled; these roads carried the eastern trade with its richness and great good. By studying the map of the Abbasid state in that era, we see that the three worldly trade routes stabilized their features after the end of the Umayyad era, and an active commercial movement began upon them. The Abbasid land and sea convoys flowed to the east. And dominated the trade of the East through the most important roads which had been controlled, the Gulf Road, the Red Sea, and the Mediterranean Road.