Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

ABD, AB ve Türk Rekabet Hukukunda tazminat talepleri

Civil damage claims in USA, EU and Turkish competition law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287939 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABD, Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri başlığı taşıyan bu çalışmada, rekabet hukuku kurallarının ihlâli sonucunda zarar gördüklerini iddia edenlerin, zararlarının tazmini için açacakları tazminat davaları, ABD, AB ve Türk rekabet hukukları bakımından karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.Çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak rekabet hukukunda kamu hukukuna ve özel hukuka ilişkin yaptırımlar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, rekabet hukukunda tazminat taleplerine ilişkin düzenleme ve uygulamaların kaynağını teşkil eden ABD rekabet hukukunda tazminat taleplerine ilişkin mevcut düzenlemeler ve yerleşik uygulamalar incelenmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde AB rekabet hukukunda tazminat taleplerine ilişkin mevcut durum ve buna ilişkin en son değişiklik önerileri incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, Türk rekabet hukukunda tazminat taleplerinin mevcut yapısı ve özellikle neden kamu hukuku yaptırımları karşısında geri planda kaldığı konuları ve AB'ye uyum sürecinde Türk rekabet hukukundaki tazminat taleplerine ilişkin düzenlemelerin mevcut yapısıyla, AB hukukuna ne kadar uyum sağlayabileceği konuları incelenmiştir.

Summary:

In this study titled Civil Damage Claims in USA, European Union and Turkish Competition Law, the law suits for damage to be opened by natural persons who claim they have been sustained damage because of infringement of competition board?s rules for compensation of their loses are comparatively examined in terms of USA, EU and Turkish competition laws.In the first section of the study, the sanctions, related to public law and private law in competition law, are examined in general. In the second section of the study, existing arrangements and established practices related to claims of damage in the USA competition law that form the source of arrangements and practices about claims of damage in competition law are examined.In the third section of the study, the existing situation related to claims of damage in the EU competition law and the last related modification suggestions are examined. In the fourth section, the existing structure of claims of damage in the Turkish Competition Law and why they remain in the background especially against the public law sanctions and the existing structure of arrangements related to claims of damage in the Turkish competition law during the EU adaptation process and the subjects about in what extent it can be adapted with the EU law are examined.