Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

ABD'de dış politika oluşum sürecinde düşünce kuruluşlarının rolü: Ortadoğu özelinde bir inceleme

The role of think tanks in the process of foreign policy formation of the USA: A Case Study Over the Middle Eastern

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535608 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ortadoğu'ya egemen olabilecek yeni bölgesel veya küresel bir gücün ortaya çıkmaması, İsrail'in güvenliğinin korunması, petrol sevkıyatının akışının emniyette olması ve bölgede istikrar ve statükonun devam ettirilmesi Amerika'nın Ortadoğu politikasının ana hatlarını oluşturmaktadır. ABD'de dış politika oluşum sürecinde düşünce kuruluşlarının rolü ve bu rolün özellikle Ortadoğu özelindeki etkileri oldukça önemlidir Bugünkü Amerikan dış politikasının Ortadoğu politikasını incelediğimiz zamanda, bölgenin Amerikan dış politikası açısından en öncelikli konu olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu politikanın öncelikler arasında sıranın en başında yer almasının temel nedeni de mevcut ABD yönetiminin dayandığı fikri temeller (Yeni Muhafazakârlık) ve karar alıcı merciiler üzerinde oldukça etkin bir nüfuza sahip olan belirli düşünce kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların arasında başta AEI olmak üzere AIPAC, WINEP, JINSA ve PNAC gibi isimleri sayabiliriz. Amerika'daki düşünce kuruluşları, değişik düzeydeki insanları bir arada toplayarak Amerikan dış politikasına ilişkin konular üzerine çeşitli toplantılar, sempozyumlar düzenlemekteler, araştırma yapmaktalar ve kendi fikirleri doğrultusunda bu davetli kişileri etkilemeye çalışmaktadırlar. Bir araya toplanan bu kişiler arasında çoğu zaman Amerika Kongresi'nden ve karar alıcı merciilere yakın isimlerden de önemli simalar bulunmaktadır.

Summary:

The failure of the emergence of a new regional or global power that might dominate the Middle East, the protection of Israel's security, the safety of oil shipment and the continuation of stability and status quo in the region are the mainstays of America's Middle East policy.The role of think tanks in the process of foreign policy formation in the USA and the effects of this role especially in the Middle East are very important. When we examine the current Middle East policy of American foreign policy, we observe that the region is the top priority for American foreign policy. The main reason why this policy is at the top of the list among the priorities is the intellectual foundations on which the current US administration is based (New Conservatism) and specific think tanks with highly effective influence on decision-makers. Among these organizations, we can include the names AIPAC, WINEP, JINSA and PNAC.In America, think tanks gather people at different levels to organize meetings, symposiums, and conduct research on American foreign policy issues, and try to influence them in line with their own ideas. Among the people gathered together, there are many important figures from the congresses and decision makers.