Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

AB'de sosyal politikalar ve işgücü politikasına yönelik etkileri: Türkiye için karşılaştırmalı bir analiz

Social politcs in EU and its effects on labour markets

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124596 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojik gelişimin büyük bir hızla ilerlediği nüfus hareketliliğinin yoğunlaştığı siyasal belirsizliklerin arttığı günümüzde piyasa olarak adlandırılan sistemde yaşanan dengesizlikler de çeşitlenmektedir Bu koşullarda dünya ekonomileri açısından resesyon beklentilerinin yoğunlaşması beklenen büyüme değerlerinin küçültülerek revize edilmesi az gelişmiş ülkelerin artan kamu açıkları, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsızlıklar ve gelişmiş ülkelerde genel olarak yoğunlaşan işsizlik, sosyal politikalar ve işgücü piyasaları açısından yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur Bu kapsamda tezin birinci bölümünde sosyal politikanın gelişimi ve özellikle küreselleşme olarak adlandırılan yaklaşık 20 yıllık süreçte işgücü piyasalarında ortaya çıkan değişim incelenmiştir İkinci bölümde Avrupa Birliği projesinin sosyal politikalar açısından ulaştığı boyut belirlenmeye çalışılmış ve ayrıca AB özelinde işgücü piyasalarının değişen niteliği üzerinde durulmuştur Üçüncü bölümde ise Türkiye ekonomisi açısından sosyal politikaların gelişimi ve işgücü piyasalarının niteliği irdelenmeye çalışılmıştır Ayrıca bu bölümde sosyal politika ve işgücü piyasaları açısından AB ile karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Today, on which the technological development proceeds in a very rapid time the population movement becomes dense and the political uncertainly increases the unbalances lived in this system that is also called "The Marketing" diversify In these conditions, the expectations of the recession in terms of the world economy, the revision of the expected growth values by decreasing, the increasing values of the "Public Depth", the instability of the developing countries and the unemployment which is increasing in the developed countries generally cause new tendencies about social policies and labor markets With this concept in the first part of the thesis, the development of the social policies and especially in the 20 year old period which is also called "globalization period" the change occurred in the labor markets was searched In the second parts the dimension that European Union project reached in terms of the social project was tried to be mentioned and also in particular with the European Union the changing quality of the labor markets was mentioned In the third part, in terms of the Turkish economy the development of the social policies and the quality of the labor markets was tried to be studied A comparative evaluation with European Union was tried to be made in terms of the social policies and labor markets ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.