Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

ABD'nin Irak politikası (1990-2003)

US Iraq policy (1990-2003)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 387815 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABD'nin Irak'a yönelik politikasını iki temel döneme ayırmak olanaklıdır:1990-1998 arası çifte çevreleme politikası, 1998-2003 arası çifte çevreleme ve devirme politikası.Bu politikalarla amaçlanan, ABD'ye karşı onu tehdit edecek Soğuk Savaş sonrası yeni bir rakibin ortaya çıkmasını engelleme durumudur. 1990'lar için Savunma Stratejisi, 1993 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi, 1997 Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi, 2000 Amerikan Savunmasını Yeniden İnşa Etmek Raporu, 2000 Ulusal Güvenlik Statejisi Belgesi, 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi gibi ABD'nin yayınladığı raporlarda ve strateji belgelerinde bu durum zaten açıkça ortaya konmaktadır. Buna göre, ABD'nin, tehdit vukuu bulmadan önce onu bertaraf etme zorunluluğu vardır. Bu anlamda, ABD'nin, küresel liderliğin getirmiş olduğu sorumluluklardan ve güç kullanımının doğuracağı sonuçlardan kaçınması mümkün değildir. Irak da bu bağlamda, ?şer üçgeni? kapsamında yer alan ?haydut bir devlet?tir ve ABD'nin iddia ettiği üzere kitle imha silahları ve El-Kaide terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle küresel özgürlük, barış ve istikrarın garantörü ABD'ye tehdit arz etmektedir. ABD ise, hegemonik bir güç olarak, tehdidi bertaraf edip uluslararası sistemin gereksinim duyduğu barış, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis eder. Bu bakımdan, ABD'nin işgale varan küresel uygulamaları ?meşruiyet? kazanır. Zira; uluslararası sistem, kendisini düzenleyecek merkezi bir otoriteye sahip olmadığından dolayı anarşiktir ve hegemonun uygulamalarına ihtiyaç duyar.

Summary:

It is probable to distinguish US Iraq policy for the 1990-2003 period into two basic terms: Between 1990-1998, it is the dual containment policy and between 1998-2003, it is both the dual containment and overthrown policy.The aim by these policies impedes the emergence of a new adversary after the Cold War. The reports and strategy papers such as Defense Strategy for the 1990s, National Security Strategy (1993), Project for New American Century (1997), Rebuilding America?s Defenses (2000), National Security Strategy (2000), National Security Strategy (2002) explicitly display that case. Accordingly, US has an obligation to avoid that threat before it occurs. As such, it is not possible that US can abstain the responsibilities of the global leadership and the results of the use of force. In this context, Iraq is a ?rogue state?, also in the ?axis of evil?. US claims that Iraq, having weapons of mass destruction and the connection with Al-Quida terrorist organization, supplies a threat against US which is the global guarantor of liberty, peace and stability. Therefore, US eliminates the threat as a hegemonic power in order to restore peace, security and stability that the international system needs for. So, US? global practices, leading to invasion, acquire the ?legitimacy? because the international system is anarchic for not having the central authority which would regulate the system itself and therefore needs for the practices of the hegemon.