Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

ABD'nin müdahalesi sonrası değişen Irak yayıncılık sistemi

Iraq publication system changed after interference of US

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228186 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Toplumların sosyal yaşantıları geniş ölçüde, siyasal rejim tarafından etkilenmekte ve düzenlenmektedir. Siyasal rejim, kendi toplumunda düzeni koruyabilmek veya değiştirmek için radyo-televizyon ve gazeteleri kullanmaktadır. Yayın dünyası siyasal elite, vatandaşları-nın ilgisini kazanıp, onların davranışlarını etkileme yeteneği hazırlamaktadır. Araştırma siyasal sistemlerle yayıncılık arasındaki yakın ilişkiye Irak çerçevesinden bakarak bu konudaki sorulara yanıt aramaktadır.Irak Ortadoğu'nun merkezinde yer alması, çeşitli etnik ve dini kültürlerin çekişmesi ve zengin petrol yatakları nedeniyle, tarihi boyunca etnik ve egemen güçlerin mücadele alanı içinde olmuştur. 1979'da Saddam Hüseyin'in iktidara gelmesiyle birlikte, kargaşa ve savaş ortamına despotizm eklenmiştir. Bu mücadele ve kargaşa ortamı yayıncılık alanında da kendini tarihi boyunca göstermektedir. ABD'nin Irak'a müdahalesi sonrasında özel yayıncılık hızlı bir biçimde gelişmektedir.Çalışmada yayıncılık alanındaki gelişmeleri, siyasal sistem bağlamında daha iyi değerlendirebilmek için çalışmanın ilk bölümünde Irak'ın siyasi tarihine kısaca değinilmiştir. Daha sonraki bölümlerde bu siyasal süreç içindeki yayıncılık tarihi ve özel olarak da en çok izlenen Türkmen, Arap ve Kürt televizyon kanalları daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Irak'ta radyonun yayına başlaması 1936 sonlarına, televizyonun ise 1956 yıllarına yani krallık dönemine dayanmaktadır. Gerek radyo gerekse televizyon Irak'ta devletin yayın organı olarak kurulmuş ve Amerika'nın Irak'ı işgaliyle sona ermiştir.Sonuç olarak; Irak'ta da siyasal sistemin yayın hayatı üzerindeki etkisi en koyu şekliyle tarihi boyunca devam etmiştir. Irak'ın işgali sonrasındaki dönemde güç odakları değişmiş, yayın dünyası işgalci güç ile yeni palazlanan zenginler ve etnik güçlerin mücadele alanı olmuştur.

Summary:

Social lives of the societies are affected and arranged by the political regime on a large scale. The political regime uses radios, televisions and newspapers to protect or change the order in its own society. Publication world by gaining the interest of its citizens makes an influencing ability ready for the political elite. The research seeks answers to the questions concerning this subject by looking at the close relations between the political systems and the broadcasting in Iraq?s perspective.Due to Iraq?s central location in Middle East Region, controversies among various ethnic and religious cultures and rich oil reserves, throughout the history it has been the area for struggling ethnic and dominant powers. In 1979 with Saddam Hussein coming into power, despotism was added to the environment of chaos and war. This chaotic and belligerent environment has become evident in the field of broadcasting throughout the history as well. After the intervention of U.S.A. to Iraq, private broadcasting has developed rapidly.In order to evaluate the developments in the area of broadcasting in a better manner in a political context within the study, the first section of the study the political history of Iraq has been briefly referred to. In the following sections, the history of broadcasting within this historic process and more specifically the most watched Turkmen, Arab and Kurdish channels have been dealt with in more detail.The initiation of radio in Iraq dates back to the end of 1936 and the initiation of television dates back to the year 1956, in other words, the monarchy period. Both the television and radio in Iraq have been set ups as the media organ of the state and has come to an end with the occupation of Iraq by the USA.Finally, the effect of the political system on the broadcasting organs have continued in a bold form throughout its history. In the period after the occupation the centers of power have changed and the world of broadcasting has become the area of struggle for the occupying forces and the newly marketed wealth and ethnic forces.