Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

2012

Abdominal masajın konstipasyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

The effect of abdominal massage on constipation and quality of life

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 365279

Tezi Bul
Özet:

Araştırma, ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde ameliyat edilerek bakım ve tedavisi sağlanan hasta bireylerde, abdominal masaj uygulamasının konstipasyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Araştırma, bir üniversite ve bir eğitim araştırma hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan ve randomize yöntemle belirlenen 60 hasta birey (30 deney, 30 kontrol) ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSDÖ), Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ), Bristol Dışkı Kıvamı Skalası, Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) ve EuroQol Genel Sağlık Ölçeği (EQ-5D) kullanıldı. Veriler, kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra hasta bireylerden ameliyatın 4., 5. ve 6. günü sabah-akşam ve taburcu edilirken toplandı. Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS 16 paket programı kullanılarak analiz edildi.Hasta bireylerin yaş ortalamasının 55,63±13,85 yıl, %83,3'ünün kadın, %63,3'ünün ev hanımı, %85'inin evli, %55'inin ilkokul mezunu, %46,7'sinin obez, hastanede yatış süresinin 16,5±20,90 gün, %81,3'ünün ameliyat deneyimi olduğu, %91,7'sinin ameliyat türünün majör ve %60'ının genel anestezi ile ameliyat olduğu saptandı. Bireysel ve konstipasyonu etkileyebilecek özellikleri açısından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Abdominal masaj uygulanan deney grubundaki hasta bireylerin kontrol grubundaki hasta bireylere göre ameliyattan sonra daha önce defekasyona çıktığı ve gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptandı (p?0,001). Abdominal masaj uygulanan deney grubunun KYKÖ ve EQ-5D puan ortalamalarının taburculukta yükseldiği ve bu farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu belirlendi (p?0,001). Elde edilen veriler, ameliyat sonrası konstipasyon tanısı olan hasta bireylere uygulanan abdominal masajın; konstipasyon semptomları azalttığını, defekasyona çıkış süresini kısalttığını ve yaşam kalitesini yükselttiğini göstermektedir.

Summary:

The research was carried out in the form of an empirical study in order to find out the impact of abdominal massaging application on constipation and quality of life among individual patients who were operated on and received treatment and care services at orthopedics and traumatology clinics. The study was run among 60 individual patients (30 for the experimental group and 30 for control group) hospitalized at orthopedics and traumatology clinics of one university and one training and research hospital respectively using the method of randomization. To collect data, the following were utilized: Patient Information Form, Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), Constipation Severity Instrument (CSI), Bristol Scale Stool Form, Patient Assesment of Constipation Quality Of Life Scale (PAC-QOLQ) and European Quality of Life Instrument (EQ-5D). The data was collected from among the individual patients in the morning and evening on the 4th, 5th and 6th days of operation and at the time of release upon obtaining the required permissions from the relevant institutions. The data obtained as a result of the research was analyzed using the SPSS 16 packaged software.It was found out that the average age of the individual patients corresponded to 55,63±13,85 year; while 83,3% consisted of women, 63,3% housewives, 85% married individuals, 55% primary school graduates and 46,7% obese patients. Average hospitalization period was 16,5±20,90 days. Of all the patients, 81,3% had previous experience in operations, 91,7% went through major operations and general anesthesia was applied on 60%. No significant findings were discovered between the experimental and control groups in terms of individual characteristics and characteristics which might influence constipation (p>0,05). It was found out that the individual patients who received abdominal massaging application defecated more often following their operations than the individual patients in the control group, which led to a statistically high level of significant difference between the groups (p?0,001). It was also found out that the experimental group, which was intervened with, displayed higher average PAC-QOLQ and EQ-5D scores on release. This difference was found to be of high statistical significance (p?0,001). The data obtained indicated that abdominal massaging applied on individual patients diagnosed with post-operational constipation reduced symptoms of constipation, decreased time intervals between defecation and increased quality of life.