Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Abdominal stomalı hastalarda yaşam kalitesinin incelenmesi

Analyzing life quality of abdominal stoma of the patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303316 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma abdominal stomalı hastaların günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini ne ölçüde etkilediğini belirlemek ve literatüre katkı sağlamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Örneklemi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Klinikleri, Acil Servis ve Stomaterapi Ünitesi' nde araştırmaya gönüllü olarak katılan 69 hasta oluşturdu.Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu ve Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Teşkilatı tarafından geliştirilmiş ?EORTC QLQ C-30? ve ?EORTC CR- 38? Türkçe yaşam kalitesi formları kullanıldı.Hastaların % 52,2' sinin kadın, %46,4' ünün kolon kanseri ve %29' unun rektum kanseri olduğu, %79,4' ünün kalıcı kolostomiye sahip olduğu, %76,4' ünün ameliyat öncesi dönemde ameliyat hakkında bilgilendirildiği, %90,9' una hekim tarafından bilgi verildiği, %80,87' sinin stoma yeri ile ilgili rahatsızlığı olmadığı, %51,47' sine hemşire tarafından stoma bakım eğitimi verildiği, %13' ünde ellerinde titreme olduğu, %46,4' ünün namaz kıldığı ve %71' inin oruç tutamadığı belirlendi. Araştırmada abdominal stomalı hastalarda kadınların stomaya bağlı sorunları erkeklere oranla daha fazla yaşadığı, erkek hastaların vücut imajının kadın hastalardan daha iyi olduğu, oruç tutan hastalarda ishal, bulantı- kusma, halsizlik, ağrı, dispne, uykusuzluk, iştah kaybı gibi semptomların daha çok görüldüğü ve yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu bulundu.

Summary:

This study was planned as a descriptive in order to determine the impacts of the activities of daily living and quality of life of patients with abdominal stoma and also to contribute to the literature. The sampling was created with the 69 patients who participated in the study voluntarily in Istanbul University, Faculty of Medicine, General Surgery Clinics, Emergency Service Unit and Stomaterapy Unit.Questionnaire form which is as data collector tool in the study and "EORTC QLQ C-30" and "EORTC CR-38" Turkish quality of life forms which are developed by European Organization for Research and Treatment of Cancer were used.It is informed that %52,2 of the patients are women, %44,6 of them are colon cancer and %29 of them are rectum cancer, %79,4 of them have permanent colostomy, 76,4% of them were informed about the surgery before the operation, 90,9% of them were informed by the physician, %80,87 of them have no disorders related to stoma site stoma care training is given to %51,47 of them by nurse, %13 of them have trembling in their hands, %46,4 of them were making prayer and %71 of them were not kept fasting. It is found in this research that women had problems relating stoma more than men who are patients with abdominal stoma, male patients have better body image than female patients, in patients with fasting symptoms such as diarrhea, nausea and vomiting, fatigue, pain, dyspnea, insomnia, loss of appetite were seen more and they have lower quality of life.