Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Abdulbaki Arif Efendi, hayatı, eserleri, 'Marife ve Nekre' risalesi'nin tenkitli metni

The life and works of Abdulbaki Arif Efendi and the riticism of his 'the leaflet of definiteness and indefinitenes'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262914 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez konumuz Abdulbaki Arif Efendi'nin hayatı, eserleri ve bir ismin hangi durumlarda marifelik (belirlilik) kazanıp hangi durumlarda nekre (belirsiz) sayıldığını felsefi bir anlayışla ortaya koyan `Marife ve Nekre Risalesi'dir.Bu tezde amaçlanan Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir risaleyi konunun uzmanlarının istifadesine sunmaktır.Çalışmada risalenin yazıldığı dönemin kültürel zeminine değinilirken müellifin hayatı ve eserleriyle Osmanlı Devleti'nin XVII. ve XVIII. yüzyıldaki bilim hayatı hakkında bilgiler verildi.Marife ve Nekre Risalesi ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı. Risalenin geniş bir özeti verildi ve metni okurken fark edilen önemli noktaların üzerinde duruldu.Ayrıca tek nüshası olan metin aslına uygun şekilde okunmaya çalışıldı. Son olarak da orijinal metin verildi. Sonuç bölümünde ise konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldı.Her ne kadar ?marife ve nekre? spesifik bir dilbilgisi konusu olarak gözükse de risalede çeşitli anlam problemlerine getirilen çözümlerle genellenebilir bir takım sonuçların ortaya çıktığını tahmin etmekteyiz.Çalışmamız Arap Dili sahasında belirlilik ve belirsizlik kavramı üzerinde getirdiği açılımlar ışığında bu saha ile ilgilenen araştırmacıların dışında Türkçe ve diğer dillerde dilbilim uzmanlarının da inceleyeceğini düşündüğümüz bir çalışmadır

Summary:

The subject of our thesis is the life and works of Abdulbaki Arif Efendi and The Leaflet of Definiteness and Indefiniteness which philosophically describes in which cases a noun has definite or indefinite reading.What we aim in this thesis is to present a leaflet about the Arabian Language and Literature for the specialists to make use of it.While mentioning the cultural basis of the age when the leaflet was written, the life and works of the author and the scientific life of Ottoman Empire in XVII. and XVIII. centuries were discussed.The leaflet of Definiteness and Indefiniteness was introduced in detail. A broad summary of the leaflet was presented and the important points realized during reading of the text were considered.Besides, the text which has but one copy was tried to be read as its original. Finally, the original text was given. A general evaluation about the subject was made in the final chapter.Although ?definiteness and indefiniteness? were seen as a specific grammar subject, we estimate that some results which can be generalized by the results taken by various meaning problems in the leaflet.We think that our study will be analized by either researchers who are interested in this field or Turkish and other linguists in the light of the openings about the concept of definiteness and indefiniteness in the field of the Arabian Language.