Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

2015

Abdullah b. Vehb ve el-Câmi' Fi'l-Hadis adlı eseri

Abdullah b. Vehb and his work, el-Câmi' Fi'l-Hadis

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 417818

Tezi Bul
Özet:

Rivâyet ilimlerinin gelişme devresinin başlangıcı sayılabilecek ikinci asır, tezinde konusunu oluşturan el-Câmi' gibi eserlerin kaleme alındığı bir asırdır. Takip eden asırda ise bu gelişme daha sistematik bir seyir takip etmiştir. Bu seyri takip açısından el-Cami' tezde değişik yönleriyle incelenmiştir. Sened ve metin incelemesiyle, ikinci asrın karakteristik rivâyet özellikleri tespit edilmiş ve benzer konulu çalışmalar bu esnada göz önünde bulundurulmuştur. Eserde yer alan rivâyetlerden bir kısmı diğer eserlerle mukayese edilmiş, müellifin senedinde yer aldığı ve almadığı rivâyetler, sened ve metinde yer alacak muhtemel farklılıklar tespit edilecek şekilde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: İkinci Asır, Hadis Rivâyeti, İntikal, Mukayese

Summary:

The second century, which can be considered the beginning of development period of narration, is a century in which the works such as el-Câmi' that is also dealed in this study were written. In the next century, this development followed a more systematic progress. el-Cami' was studied in this thesis in different ways in terms of following that progress. The characteristic features of the second century has been identified with isnäd and the text analysis and similar works were considered in the meantime. Some of the narrations which took place in this work were compared with other hadith boks. The narrations, which are incuded in the auther's isnad and those which are not, were studied to identify possible differences between isnad and the text Key Words: Second Century, Transition of the Narrations, Essential Hadith Books, Comparision of the narrations.